Jako v ledovém království/As in The Ice Kingdom

by

Je leden. Příroda se zabalila do bílého, třpytivého pláště a venku mrzne až praští. Dcera povídá: „Maminko, a kdy pojedeme lyžovat?“ Vlastně mi četla myšlenky. Nedalo mi to a zavolala jsem babičce, jestli si nechce zavzpomínat na staré časy, kdy jsme jezdívali pravidelně každým rokem na hory do Jeseníků. Udělat si takovou dámskou zimní lyžovačku a zavzpomínat na dětství.

Sladily jsme termín a vyrazily na tři dny. Ranní cesta z Prahy byla pohodová. Nabraly jsme babičku na Vysočině a směřovaly směr Severní Morava – Jeseníky, Hotel Červenohorské sedlo. Už při výjezdu serpentýnami nahoru se začala krajina stále více a více zahalovat do bílé peřiny. Bylo nám jasné, že se můžeme těšit. A opravdu! To, co bylo pod kopcem se dá nazvat zima a sníh. Ale to, co nás čekalo na kopci, kde se rozprostíral lyžařský areál Červenohorské sedlo, bylo jako pohádka. Opravdové ledové království!

IMG_0247

Neváhaly jsme. Vybalily jsme věci z auta, nanosily je do pokoje a do lyžárny a velmi teple oblečené, jsme vyrazily na průzkum. Holčičky nadšením vískaly a skákaly, vzájemně jsme se koulovaly. Prošly jsme celý areál včetně horské chaty, kam jsme s mým bratrem, jako děti, jezdívali. Byla to opravdová zimní nádhera. V lyžařské škole jsme zarezervovaly lyže a lyžařské vybavení pro holčičky na příští den.

Pokoje v hotelu byly příjemné. Hladové jsme natěšeně seběhly do restaurace, kde jsme si zajistily, během našeho třídenního pobytu, polopenzi. Nabídku zaplavat si po večeři v hotelovém bazénu, jsme s nadšením přijmuly. Holčičky jsme vyzvedly v dětské herničce a odebraly se do bazénu. Unavená a spokojená těla jsme poté velmi rychle uložily ke spánku a nechaly si zdát o pohádkovém, ledovém království.

12509890_10208408857916064_4166703429578479048_n

„Super!“, povídám babičce po snídani venku, která po delší době stála na nových lyžích, které dostala od Ježíška. Velmi jí to slušelo. Vyzvedly jsme lyže pro holčičky v půjčovně a šly podporat tříletou dceru v jejím prvním sblížení se s lyžemi. Doprovázela nás slečna z lyžařské školičky pro děti. Starší, pětiletá, dcera, již moc hezky lyžovala. S nadšením jsem pomáhála Sofince do lyží a těšila se na její lyžařské „poprvé“, ale to jsem ještě netušila, co bude následovat. Slzičky hrachu se začaly kutálet po celém obličeji a byly k nezastavení. Dítě neodpovídalo, jen plakalo. My, vyvedené z míry, jsme začaly dítě konejšit. Bez výsledku. První seznámení s lyžemi bohužel nevyšlo. Nevadí. Vzaly jsme boby, já s babičkou lyže a střídaly jsme se vzájemně v lyžování a bobování.

IMG_0210

Krásné zimní dny, jsme strávily převážně venku, i když mrzlo až praštilo. O to víc jsme se pak těšily na teplý čaj či kávu a horkou koupel.

V den odjezdu jsme si náš výlet zpestřily ještě pobytem v termálních lázních Velké Losiny. Úžasně teplá a léčivá voda nás bez ostychu přiměla ponořit se do hlubin a strávit tak ještě příjemné a relaxační chvíle pospolu.

IMG_0207

AS IN THE ICE KINGDOM

It’s January. Nature is wrapped in white, glittering gowns and outside freezing cold. The daughter said: “Mommy, and when we go skiing?” Actually, she read my mind. I could not help it and I called my grandmother if she wants to remember the old days when we used to go regularly every year on the mountain in those mountains. Make a ladies winter skiing trip and reminisce about childhood.

We align with the date and went on for three days. Morning journey from Prague was relaxed. We picked up a grandmother in the highlands and were facing the direction of North Moravia – Mountains, Hotel Červenohorské saddle. Even when leaving the switchbacks up the landscape began more and more to cover up the white duvet. It was clear to us that we can enjoy. And indeed! What was under the hill can be called cold and snow. But what awaited us on the hill, which stretched ski resort Červenohorské saddle, it was like a fairy tale. True ice kingdom! We did not hesitate. We unpacked belongings from the car, we carried them into the room and the storage room and very warm clothes, we went to investigate. Girls were screaming and enthusiastically jumping on each other, we started a snow battle. We walked the whole area including huts where we were with my brother and parents   as  children. It was a real winter splendor. We booked skis and ski equipment for the girl at the Ski School for the next day.

Rooms at the hotel were pleasant. Excited and hungry we went down to the restaurant. We had ordered half-board during our three-day stay. The offer to swim after dinner in the hotel pool, we absorbed with the enthusiasm. We picked up the girls in the small  child playroom and went to the pool. Tired and happy we quickly went to sleep and were  dreaming of a fairytale, Ice Kingdom.

“Great!”, I told grandmother outside after breakfast, who was staying on the new skis after long time, which she received from Jesus. She looked pretty. We picked up skis for girls in lending and encourage my three year old daughter went on her first approximation to the skies. The lady from the ski school for children was accompanying us.  The older, five years old daughter, already skied very nicely. With enthusiasm, I helped to Sofia with the skis and enjoyed skiing at its “first”, but I had no idea what would happen next. Pea tears began to roll across the face and was unstoppable. The child did not match, just crying. We were embarrassed and we started to soothe the child. No result. The first acquaintance with skis did not work out. Never mind. We took the snow slide, I ski with my grandmother and we alternated each other in skiing and bobsledding.

We spent those beautiful winter days mostly outdoors, even when it was freezing when struck. The more we were looking forward to the warm tea or coffee and a hot bath.

On the day of departure, we had diversified our trip staying in thermal baths Losiny. Amazingly warm and healing water had forced us without hesitation to delve into the depths and we still could spend more relaxing and pleasant moments together.

2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *