Prodloužený víkend na Costa Blance/Extended weekend at Costa Blanca

by

Naše oblíbené Španělsko. Po všech stránkách pro mne a mého muže zamilovaná země. Nejen pro její historii, kulturu, gastronomii, moře a nádherné pláže, ale hlavně také pro její obyvatele. Právě ty úžasné lidičky, kvůli kterým jsme se rozhodli pronajmout si byt v krásné jižní části Španělska, na Costa Blance, ve městečku Santa Pola. Splněný sen. Díky tomu se mohou naše dcery naučit španělsky a já se ve španělštině stále více a více zdokonalovat. Ta země a řeč mě pohltila. Dětství mého muže, strávené roky s rodiči v Madridu, o plynulosti ve španělském jazyce, dnes stojí za to. Španěl tělem i duchem.

Tentokrát jsme se sem vydali bez dětí a s partou kamarádů. Odpočinout si a odreagovat se. Holčičkám u babičky, která je zahrnovala péčí a láskou, nic nechybělo.

Ranní let z Mnichova do Alicante měl zpoždění a my tak strávili několik hodin na letišti. Čas jsme si krátili povídáním u dobrého šálku kávy, nechyběly ani nákupy v oblíbené Victoria’s Secret.

Podařilo se a večer jsme úspěšně přistáli na pobřeží Jižního Španělska, v Alicante. Cesta z letiště do bytu trvala v taxi patnáct minut. Nemohli jsme se dočkat až promarněný den, strávený na letišti, slavnostně zakončíme večeří v podobě výtečného vína, čerstvých ryb a mořských plodů, které místní rybáři vylovili ještě tentýž den. Kdo zkusil, ví, že ta chuť je nepopsatelná.

FullSizeRender copy 1

image-7

Šimrající sluneční paprsky, které ráno probudily naše odpočatá těla, nás přinutili vstát a zajít na snídani do místní kavárničky. Výtečná snídaně, přímo s výhledem na moře a pláž, nás nastartovala do nového dne plného nových zážitků. Každý den, ano, každý den, bych si dovedla představit snídat venku s výhledem na moře a pláž. Má duše jásala.

E062AD7D-0B81-4DF6-85D5-14AE5B4D5329

Auty jsme se přemístili z klidné Santa Poli do rušného a energií nabitého, přímořského letoviska, Benidorm. Takový menší španělský New York. Náš průvodce a španělský kamarád se nám po celou dobu věnoval. Strávili jsme zde celý den. Březnové teploty na koupání v moři ještě nebyly, ale slunce již mělo energii a sílu. Užívali jsme si procházky bosky po písku nebo kolem pláže po promenádě. Můžete zde také potkat elegantní babičky a dědečky, kteří se zde rozhodli strávit zbytek života. Také ochutnávání místních dobrůtek a lahodných moků jsme nemohli odolat. Zážitek z atmosféry tohoto přímořského městečka stojí za návštěvu.

E2702937-F7B3-4B30-8A44-A775E7DB237D

9397B305-F47D-4AB0-9821-A623AC1674C2

Před námi byl poslední den, sobota, jelikož v neděli ráno už jsme se museli vracet. Sobotní ráno jsme nastartovali opět snídaní s výhledem na moře. Nemohla jsem se nabažit. Klid, pohoda a relaxace. Procházka městečkem až k přístavu nám rozproudila krev v těle, že jsme se mohli ještě více těšit na „Paellu“.  Paella je tradiční španělské jídlo, jehož základem je rýže. Přidává se do ní zelenina a maso nebo mořské plody.

Dostali jsme pozvání od kamaráda, který připravoval tento báječný pokrm pro patnáct lidí na jedné velké kulaté pánvi. Byla to velká, zahradní party ve španělském stylu.

Náš prodloužený, sluncem nabitý víkend, jsme zakončili v karaoke baru s veselou náladou. Určitě se sem vydejte také. Španělsko stojí za to.

FullSizeRender copy 8

Extended weekend at Costa Blanca

Our favorite Spain. After all the pages for me and my husband love the country. Not only for its history, culture, gastronomy, sea and beautiful beaches, but also and above all for its people Now those amazing friends, because we’ve decided to rent an apartment in a beautiful part of southern Spain, on the Costa Blanca, in the town of Santa Pola. A dream come true. As a result, our daughters learn Spanish, and I in Spanish more and more refined. The country and language engulfed me. Childhood of my husband spent years with her parents in Madrid, a fluency in Spanish, today worth it. Spaniard in body and spirit.

This time we went here without children and with a group of friends. Relax and let off steam. Girls at her grandmother’s, which included the care and love, nothing missing.

Morning flight from Munich to Alicante was delayed and so we spent several hours at the airport. While away the time we chat with a good cup of coffee, could not miss shopping at the popular Victoria’s Secret.

We succeeded and in the evening we successfully landed on the coast of southern Spain, in Alicante. The journey from the airport to the apartment took fifteen minutes in taxi. We could not wait until a day wasted, spent at an airport ceremony will end with dinner in the form of excellent wines, fresh fish and seafood, which local fishermen fished the same day. Who has tried knows that the taste is indescribable.

Sunshine that morning woke up refreshed our body, they forced us to get up and go to breakfast at local cafes. A delicious breakfast, directly overlooking the sea and the beach, it started a new day full of new experiences. Every day, yes, every day, I would imagine the breakfast outside overlooking the sea and the beach. My soul rejoiced.

By cars we moved from quiet to busy Santa Poli and energy-charged, the seaside resort of Benidorm. Such smaller Spanish New York. Our guide and a Spanish friend to us spent  all the day with us. The March temperature is not for swimming in the sea yet, but the sun already had energy and strength. We enjoyed walking barefoot on the sand along the beach or along the promenade. You could also meet elegant grandmothers and grandfathers who are choosing to spend the rest of their life. Also tasting local food and delicious nectar we could not resist. Experience the atmosphere of this seaside town worth visiting.

Before us was the last day, Saturday, since Sunday morning we had to come back. In the Saturday morning, we started again with the breakfast overlooking the sea. I could not get enough. Calm, comfort and relaxation. Walk through the town to the port our blood flowing in the body that we could look forward to “paella”. Paella is the traditional Spanish food, which is based on rice. It is added to the vegetables and meat or seafood.

We had received an invitation from a friend who was preparing this fabulous dish for fifteen people on a large round pan. It was Saturday’s garden party in the Spanish style.

Our extended, sunny and busy weekend, we finished in a karaoke bar with a cheerful mood. Be sure to go well here. Spain is worth it.

FullSizeRender copy 7 9181A5EC-BFD5-4587-8DB2-63B2BF1DFB9D

2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *