Rodina je základ/Family is the foundation

by

Co pro Vás znamená rodina?

Rodina je základ. Jsou to kořeny Vašeho života. Rodina by mělo být místo, kde najdete vždy lásku, porozumění, klid a bezpečí. Takové místo, kde Vám je dobře. Kde se nikdo nepovyšuje nad nikým. Kde jsme si všichni rovni.

Rodina jsou lidé, u kterých byste měli najít patřičné uznání za Vaše úspěchy, ale na druhou stranu i pochopení za Vaše selhání nebo neúspěchy. Jsou to lidé, od kterých se můžete učit životní moudra a zároveň s nimi sdílet Vaše nové nápady a myšlenky. Navzájem se od sebe učíme, navzájem si předáváme své zkušenosti, navzájem si děláme radost.

Proto prosím, hýčkejte si své blízké a snažte se udržovat dobré vztahy. Upřednostňujte své srdce a potlačujte své ego. Vnímejte a naslouchejte lidem, oni budou naslouchat i Vám.

Rodina je štěstí, které dává prostor pro bezpodmínečnou lásku, ať už jsme takoví, jací jsme.

Krásné dny 🙂

Petra

What does family mean to you?

The family is the foundation. The roots of your life. The family should be a place where you will always find love, understanding, peace and security. A place where you feel well. Where nobody lifted it over anybody. Where we are all equal.

Family are the people, where you should find the proper recognition for your achievements, but on the other hand, an understanding for your failures or setbacks. The people from whom you can learn wisdom and also share your new ideas. We learn from each other, we share our experiences, we make each other happy.

So please, treat your loved ones and try to maintain good relations. Prefer your heart and minimize your ego. Perceive and listen to the people, they will listen to you.

The family is a happiness that gives a space for unconditional love, whether we are, what we are.

Beautiful days 🙂

Petra

2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *