Máte rádi překvapení?/Do you like surprises?

by

Máte rádi překvapení? Nebo raději překvapíte druhé? Proč se snažíme překvapit druhé nebo i sami sebe? Co nás vede k tomu udělat někomu radost?

Zamysleli jste se někdy nad tím? Každý jsme jinak založený. Někdo rád překvapí druhého třeba dárkem k narozeninám a někdo rád překvapí druhého raději nečekaně. Takovéto úplně nečekané mám nejraději. Mám ráda tu chvíli, kdy čekáte, jak bude druhý reagovat právě v tu nečekanou chvíli. V ten moment si plně uvědomuji, že mi dělá radost, když mohu spíše někoho překvapit já. 🙂 Čímkoli. Třeba jen malou drobností. Nebo jen úsměvem, když jdete po ulici a na někoho se mile usmějete.

Právě ty maličkosti dělají i z těch velmi všedních dnů, dny nevšední. Zkuste si třeba jeden den, kdy budete dělat samá překvapení jak druhým, tak i sobě. Jakmile se ráno probudíte, zkuste se místo nevlídné nálady, po zazvonění budíku, usmát a natěšit se na nový den. Připravte si obvzlášť dobrou snídani a zkuste třeba tu novou rtěnku, na kterou stále ještě nemáte odvahu. Napište vzkaz na papír: “Večer Tě čeká překvapení, přijď brzy z práce”, místo toho, abyste si posílali zprávu během dne prostřednictvím sms nebo e-mailu. Upečte koláč pro sousedku, která Vám zalévala květiny, zatímco jste byli na dovolené. Nakreslete obrázek pro dceru, když to nejméně čeká. Kupte květiny a doneste je mámě se vzkazem: “Mami, mám Tě moc ráda”.

Takovýchto maličkostí a malých překvapení, kterými můžete překvapit ostatní i sami sebe není nikdy dost. Lidé by měli být k sobě pozorní i ve chvílích, kdy to Ti druzí vůbec nečekají. A navíc je to nakažlivé. 🙂

Přeji Vám, ať co nejčastěji překvapujete druhé i sami sebe, bude nám tu na tom světě lépe! 🙂

Krásné dny plné překvapení

Petra

image

Do you like surprises? Or do you rather make a surprise to the others? Why do we try to surprise the others or even ourselves? What does lead us to make someone happy?

Have you ever think about it? Everyone is different. Someone prepares the surprise as the birthday gift and the other one likes to make a surprise rather unexpectedly. I prefer more the unexpected surprise. I love that moment when you expect that the other side will react very surprisingly in the unexpected moment. At that moment, I fully realize that it makes me happy when I can surprise someone rather then myself. 🙂 By anything. With a little things. Or just with a smile you give to anybody when you walk down the street.

Just doing the little things makes the very ordinary days, the extraordinary days. Let’s try it one day when you will make surprises to the others and to yourself all day too. Once you wake up, try to change your bad mood to the happy one. Prepare an especially good breakfast and also try to put the new lipstick on, even if you do not have the courage. Write a message on paper: “a surprise awaits you in the evening, come soon from work”, instead of sending a message during the day via sms or e-mail. Bake the cake for a neighbor who watered the flowers while you were on vacation. Draw a picture for your daughter while she does not expect it. Buy flowers and bring them to your mother with a small letter saying: “Mom, I love you.”

Such small things and small surprises, which can surprise is never enough. People should be attentive to each other even in the moments when others are not expecting it.  And it’s contagious. 🙂

I wish you to make surprises to others and to Yourself so often as it is possible. The life will be better!

Beautiful days full of surprises

Petra

Nebojte se být někdy šílení/Don’t afraid to be sometimes crazy

by

Jste často smutní nebo spíše veselí? Jaká je Vaše povaha?

Každý máme své starosti, plnou hlavu myšlenek, nápadů a úkolů. Některé dny jsou těžší, některé zase lehčí. A, i když jsou někdy velmi těžké chvíle, vždy po nich vyjde slunce v podobě změny, úlevy, vyjasnění, ponaučení a ve finále radosti. Děkujeme tak za každé těžké životní zkoušky a situace, ze kterých vzejde vždy o něco lepší naše “Já”.

“Já”, které můžeme ovlivňovat a směřovat tam, kam chceme, aby se nacházelo. Buď se bude trápit a nadále se ponořovat v nekonečném, spletitém kruhu starostí nebo “Já”, které obrátí situaci k dobrému, vezme si ponaučení a nenechá se tzv. zasypat chmury. Je to volba. Někdy těžká volba, ale, když budete pracovat více s druhou variantou, uvidíte, jak se Vám vše začne hned rychleji dařit a měnit k lepšímu. Pocítíte úlevu a i Vaše okolí začne reagovat jinak, než v případě stále smutné, nespokojené, neradostné tváře bez života.

Vždyť si vzpomeňme, co všechno máme. Za co všechno můžeme být vděční. Jaké úžasné lidičky máme kolem sebe, kterým na nás záleží, a kteří jsou pro nás bohatstvím. Určitě se teď usmíváte, protože si uvědomujete, že nejste sami, že je důvod se mít krásně a krásně si žít, tak jak je každému blízké a sympatické.

Snažte se být pozitivní, veselí a někdy i šílení. Být někdy šílený, je ta největší terapie na zahnání všech starostí a znovuobjevení Vašeho schovaného “id”, tedy dětské spontánnosti. Spontánnosti, ve které nacházíme, co nám dělá radost, co nás chytne za srdce, co nás baví nebo třeba bavilo, když jsme byli děti.

Život je tak barevný, jak moc barevný si ho dokážeme v sobě vytvořit.

Přeji Vám barevné, láskou a dobrou náladou nabité léto!

Petra

image

Are you often sad or rather happy? What is your character?

We all have our worries, head full of thoughts, ideas and tasks. Some days are harder, some easier again. And even if there are sometimes very difficult times, always the sun rises in the form of amendments, relief, clarification, lessons and finally joy, after them. We should thank to every difficult trials of life and situations from which emerges always a little bit of  better “Myself”.

“I or Myself” that can influence and go where we want to be located. Either, it will tantalize and continue to be submerged in the endless, convoluted circle of worries, or “I, Myself”, which reverses the situation for good, taking lessons and will not fall down.  It’s a choice. Sometimes tough choice, but when you work more with the second option, you can see how you will just quickly flourish and change for the better mood. You will feel relief and your surroundings will react differently than if you are still sad, unhappy, joyless, lifeless face.

After all, remember what all you have. For what you can be thankful. What wonderful people we have around us who care about us and who are our wealth. I think, you are now smiling, because you realize just that you are not alone, that there is  a reason to have beautiful and lovely life which you like and is likeable for you.

Try to be positive, cheerful and sometimes crazy. Be crazy, sometimes, is the greatest therapy to banish all worries and rediscovering your hidden “id”, a children’s spontaneity. Spontaneity in which we find what makes us happy, what grabs our hearts, what we enjoy or even amused, when we were kids.

 

Life is so colorful, how much colors is inside us.

Wishing you a colorful, loving and good humor-packed summer!

Petra

Jak jste nastartovali léto?/How have you started the summer?

by

Miluji léto a vše, co je s ním spjaté. Ten pocit, kdy můžete vypnout a vplout do víru nových zážitků a dobrodružných cest.

Jen tak, nechat myšlenky plynout, snít a nechtít se probudit.

Jen tak, poslouchat šumění moře, nechat se omývat a dechberoucí západ slunce sledovat.

Jen tak, jít krajinou, dýchat a novou energii vnímat.

Vnímáte to stejně? Se všemi těmi letními vůněmi a chutěmi? Je zajímavé se nad tím zamyslet. Zastavit se a opravdu vnímat ten okamžik. Tu chvíli, kdy se zaposloucháte do šumění moře, tu konkrétní vůni třeba právě upečené třešňové bublaniny nebo tu konkrétní chuť třeba ledové kávy se zmrzlinou.

Léto vybízí k velkému množství vodních či jiných sportovních radovánek. K přípravě nových nápaditých dobrot na grilu, k objevování nového a nepoznaného, ke zdolání letních cílů. Ať je to pro Vás třeba vylézt na tu nejvyšší horu, navštívit vysněné místo, naučit se španělsky, napsat knihu nebo nalézt s dětmi schovaný poklad.

Já s holčičkama a s mámou jsme se vydaly na krásný holčičí pobyt do slunného Španělska koncem června a krásně jsme tak nastartovaly to naše vysněné léto.

Přeji Vám ať se Vám vše, co si přejete splní a užijete si to pravé, láskou nabité léto!

 

Krásný prázdninový pozdrav Vám všem přeje

Petra

 

image

image

I love summer and everything associated with it .  That feeling when you can turn off and enter into the maelstrom of new experiences and adventure trips.

Just to let thoughts flow, dream and not want to wake up.

Just listen to the murmur of the sea, let the wash and watch the breathtaking sunset.

Just to go to the countryside, breathe and new energy perceive.

Do you see it the same way? With all the summer scents and flavors? It is interesting to think about. Stop and really feel the moment. The moment you can listen to the murmur of the sea, the particular fragrance of just baked cherry cake or the specific taste of the ice coffee with an ice cream.

Summer calls for large quantities of water or other sporting pleasures. To prepare imaginative new delicious food on the grill, to discover new and unknown, to conquer summer targets.

If you need to climb the highest mountain, visit a dream place, to learn Spanish, write a book or find a hidden treasure with children, just do it.

Me, my girls and my mother went on a nice girly stay in sunny Spain at the end of June. So we have started our summer beautifully.

I wish you whether everything you want has come true in this lovingly enjoyed summer!

 

Beautiful holiday greetings to all of you

Petra

 

 

image

image

image

image

image