Jaká je Vaše cesta?/What is your journey?

by

Jaká je Vaše cesta? Kam směřujete? Kde chete být? Co je Váš cíl?

Občas je zajímavé se nad těmito otázkami zamyslet. Život je totiž cesta, po které musíme jít. Každý z nás. Někdo jde pomalu, někdo rychleji a někdo sviští jako o závod. Záleží, jaký směr a jaký náboj do té naší cesty vložíme.

Každý z nás si tu svoji cestu představuje jinak. Někdo černo-bíle, druhý zase barevně. Důležité je si uvědomit, že většinou od chvíle, kdy za sebe již můžeme rozhodovat sami a plně si uvědomovat nabízené možnosti a následky, je tato cesta již jen v našich rukou.  Můžeme se rozeběhnout do všech stran a ochutnat tolik, kolik se do nás vejde. Nebo netoužíme po takových hodech a chceme ochutnávat střídměji. Je to každého svobodná volba. A každého svobodná cesta.

Představte si, že se vydáte po cestě, po které se Vám jde dobře. Je Vám příjemně, srdce i rozum hlásí ano a Vy se usmíváte. Najednou se před Vámi objeví křižovatka a nevíte kudy kam. Zvažujete všechna pro a proti, představíte si sled událostí a vyberete si tu cestu, která Vás přesvědčí, že by mohla být ta správná. Kdo ale z nás dopředu ví, zda je zrovna tato cesta správná. Něměli jsme však zvolit na křižovatce tu druhou?

Každý z nás si den co den klade miliony otázek na miliony úkolů a rozhodnutí, která má učinit…..Co si obléci, co si dát k obědu, jak potěšit blízkého člověka, co odpovědět šéfovi, baví mě ta práce, mám změnit práci, mám změnit účes, kdy začnu cvičit, kdy začnu více číst atd., atd…..

Důležité je, abychom se na té naší cestě cítili dobře. A pokud ne, tak abychom si ze všech těch zakopnutí, přešlapů a pádů vzali ponaučení. Takové ponaučení, které nás může jenom posílit a dodat elán dojít tam, kam chceme jít. Vždy bychom měli přijímat vše s pokorou a láskou a snažit se jít takovou cestou, abychom se v průběhu nebo pak na konci, nemuseli za své činy a rozhodnutí stydět. Abychom si mohli říct: “Ano, to je ono, stálo to za to, přesně takto jsem si to představoval, předčilo to mé očekávání…..”

Ať už je Vaše cesta jakákoliv, přeji Vám ať jste silní a šťastní a Vaše srdce ať je vždy otevřené.

Krásné letní dny

Petra

image

What is your journey? Where are you going? Where would you like to be? What is your goal?

Sometimes it is interesting to consider these questions. Life is a journey that we have to go. Every one of us. Someone goes slowly, someone quickly and someone is running very fast. It depends on what direction and what energy we put to our trip.

Everybody imagines his way differently Someone in black and white, the other in colors. It is important to realize that most of the moments for ourselves, we can make by our own decisions and be fully aware of the available options and consequences of this path, is only in our hands. We can run to all directions and try as much as we can. Or not desire for such feasts and want to taste sparingly. It’s everyone’s freedom of choice. And everybody’s way.

Imagine that you go down the journey which is great.  You feel well, your heart and intellect say yes and you smile. Suddenly you appear before a crossroad and do not know where to go. Considering all the pros and cons, you imagine the sequence of events and choose the path that will convince you that it might be the right one. But who of us knows in advance whether it is just the right way. Didn’t have to we take the other one?

Each of us every day asks a million questions for millions of tasks and decisions to be made ….. What to wear, what to have for lunch, how to please a loved one, how to answer the boss, do I enjoy the work, should I change the work, do I change my hairstyle, when I start to go to the fitness,  when I start to read more etc., etc …..

Important is to feel happy on our way And if not, then we should take of all those trips, fouls and falls, lots of lessons. Such lessons which can only strengthen us and deliver elan where we want to go. We should always accept everything with humility and love and try to go to the path we were not ashamed of their actions and decisions. We should say: “Yes, that’s it, it was worth it, exactly as I imagined it, it surpassed my expectations …..”

Whether your journey is any, I wish you are strong and happy and let your heart always open.

Beautiful summer days

 

Petra