Všechno, co potřebuješ, je Láska/All you need is Love

by

Láska? Co je to? Každý ví….ale….co všechno, nebo jakou všemožnou lásku toto jednoduché, ale výstižně-krásné slovo pojímá?

Když se zamyslíme, hřeje nás hned u srdce. Tato čarovná a pozitivní energie nám hned vykouzlí úsměv na tváři. Láska má mnoho podob. Nejčastěji si asi představíte partnerskou lásku nebo lásku k dítěti. Je důležité ji pěstovat, hýčkat a ochraňovat, přeci jenom je zranitelná…..

img_0719

Co nám láska dává? Dává nám sílu. Sílu jít dál, sílu věřit, sílu se smát, žít, dávat a tvořit.

Čím my můžeme lásce přispět? Já a přispět? Ano, můžeme přispět hrozně moc. Každý z nás. Dny plynou a plynou. Možná se nad tím  každý nepozastaví, ale já to vnímám velmi. Už jenom, když vstaneš, s jakou náladou se probudíš? Co kdyby jsi začal ke všemu, co ten den uděláš, nebo s kým se setkáš, vyjadřovat lásku? Tím mám namysli pozitivní postoj a hřejivá slova…..Co kdyby jsi každý Tvůj krok, čin, záměr, přání, touhu, nasměroval tak, aby šel od srdce a byl plný lásky? Tvá snídaně i cesta do práce nebo do školy bude vypadat úplně jinak, když se třeba usměješ na neznámého člověka, když koupíš jen tak kávu či květiny pro svoji šéfovou, když připravíš nějaké překvapení pro svoji rodinu.

Možná je to pro někoho těžké a málokdo si to dokáže představit…..že bude celý den konat jen dobro, usmívat se a vysílat pozitivní signály. A kdyby každý přispěl nebo aktivně lásku alespoň trošku každodenně vnímal, všechny skutky, chvíle a situace by dopadly nejlépe jak by mohly. A to my chceme nebo ne?

img_8154

Co vložíš, to se Ti vrátí. Co uděláš, to se Ti vrátí. Jak myslíš, to se Ti vrátí. Myslíš-li stále na: “to nejde”, “to se mi nepovede”, “já už nemůžu”, “to nemám rád”…..TO se Ti vrátí…..

Jak myslíme, tak i přitahujeme….přitahujeme myšlenky, situace, to, co se nám děje a dokonce i lidi, které potkáme…

Jsi to Ty, který může všechno změnit. Všechno, co potřebuješ je LÁSKA. Vnímej ji a používej. Ona Ti to vrátí. 🙂

Přeji Vám ať jste šťastni ve všem, co děláte a vše ať se děje podle Vašich představ a hlavně s láskou. 🙂

Krásné dny plné lásky

Vám přeje

Petra

img_0685

Love? What is it? Everyone knows …. but …. what, or what every kind of love this simple but accurately beautiful word conceives?

 

When you think about it, it just warms your heart. This magical and positive energy just conjure up a smile on your face. Love has many forms. Most often, you probably imagine a partner love or love to a child. It is important to cultivate it, pampered and protected, it still is vulnerable …..

img_1258

What does the love give us? It gives us strength. Strength to go on, strength to trust, strength to laugh, to live, to give and to create.

What we can do for love? Shall I do something? Yes, we can contribute so much. Every one of us. Days flow and flow. Maybe, not everybody thing about it but I do. Just when you wake up, what mood you wake up with? What about if you begin to express love to everything from you wake up to whom you meet? By that I’m thinking about positive attitude and warm words ….. What if you have your every move, act, intention and desire full of love? Your breakfast and the way to work or school will look completely different when you give a smile to the stranger, when you buy a coffee or flowers for your boss, even when you prepare a surprise for  your family.

Maybe it’s hard for someone and few of us could not imagine that ….. all day to do just good things, to smile and to send positive signals….. but if everyone contributed actively to love or at least give a little bit of love every day,  all deeds, moments and situations turned out as best as they could. That’s all we want it or not?

img_1070

What you put in, the same you get back. What you will do, the same you get back. How do you think, the same thoughts you get back. Do you think that you still: ” must do it”, “it does not lead me,” “I can not”, “I do not like” ….. every thoughts you get back …..

How we think, we attract …. attract ideas, situations, what happens to us and even people we meet …

You’re the one who can change everything. All you need is love. Feel it, and use it. Every thing, every thought, come back to you in other way.

I wish you, you’re happy in everything you do and everything should be done in accordance to your wishes and especially with love. 🙂

Beautiful days full of love

Wishes you

Petra

img_9879

img_1109

img_0424

Podzimní Vídeň/Autumn in Wien

by

Je podzimní ráno a před námi očekávaný dvoudenní výlet do Vídně. Vzpomínám, kdy naposled jsme v tomto krásném, kulturním městě s manželem byli. Ve vzpomínkách nacházím střípky ještě z doby, kdy jsme neměli děti. Nějaký ten pátek už to tedy bude. 🙂 Tentokrát jsme poprvé vzali dcery s sebou.

Den před odjezdem jsem byla trošku nejistá, zda opravdu odjedeme, neboť muž měl bolavý kotník a pomáhal si při chůzi jednou berlí. Asi si říkáte, že jsme se zbláznili, ale on se cítil na to, že to zvládne. Nedalo mi to a na internetu jsem si vyhledala možnost využití průvodce. Měla jsem štěstí. Našla jsem česky mluvící průvodkyni, která měla čas přesně tak, jak jsme potřebovali. 🙂 Našim cílem bylo skloubit dětský program s programem pro dospělé. A po většinu času, nemalé  vzdálenosti, přejïždět autem.

img_9588

Cesta do Vídně nám utekla. Navečer jsme se ubytovali v příjemném hotelu v blízkosti historického centra a těšili se na nový den plný očekávaných zážitků.

Ráno po snídani na nás česky mluvící průvodkyně čekala v hotelu. Prodiskutovali jsme náš plán zažít Vídeň zcela po turistické stránce s návštěvou těch nejvýznamnějších míst a ochutnávkou tradičních dobrot.

Byl příjemný podzimní den. Sice jsme byli po snídani, ale už jsme se nemohli dočkat, až si dáme typický vídeňský řízek s bramborovým salátem, sacher dort a vídeňskou kávu! 🙂

Kdo z Vás ve Vídni byl, tak určitě ví, co stojí za návštěvu. My jsme si udělali okružní cestu po památkách s průvodkyní autem a u několika zajímavých míst jsme zastavovali a prošli se. Co jsme navštívili? Zámek Belvedere a jeho zahrady, Chrám sv. Štěpána, který je dominantou v samotném centru města, zažili jsme jízdu kočárem s koňmi po historickém centru a nejvíce času jsme strávili v zábavného parku Prátr, kde samozřejmě nejvíc holčičky byly ve svém živlu. 🙂

img_0882

Sofinka říká:  “Maminko, mohla bych se svést v kočáře s koníčky jako ta Popelka? ” Tak tohle přání jsme naší princezně, která má svůj svět plný krásné dětské fantazie, splnili. 🙂

Ve Vídni je spousta paláců, muzeí, výstav, hudebních koncertů a lecjaká zákoutí k zasnění a objevování. Ale to třeba někdy příště. 🙂

Zde přináším vyzkoušené tipy, které mohu jen doporučit:

Průvodci ve Vídni:  zde 

Kde si dát Vídeňský řízek: zde

Kde si dát Sacher dort a vídeňskou kávu: zde

Ať už se do Vídně chystáte poprvé, nebo již po několikáté, má své kouzlo se sem vracet.

Přeji Vám krásné cestovatelské zážitky plné nezapomenutelných vzpomínek!

Petra

img_9478

It’s autumn morning and in front of us there is an expected two-days trip to Vienna. I remember the last time we were in this beautiful, cultural city with my husband. In the memories I can find pieces from the days when we did not have children yet. This time it was the first time we had token our daughters with us.

The day before departure, I was a little unsure whether we really go, because my husband had a sore ankle. Perhaps you are thinking that we were crazy, but he felt that he manages it. I had looked up the possibility of using the tour guide on the internet. I was lucky. I found a Czech-speaking guide, who had time exactly how we needed. 🙂 Our goal was to create a children’s program with a program for adults. And most of the time, considerable distances, riding in a car.

img_0879

The journey to Vienna was smooth. In the evening we were staying in a nice hotel near the historical center and were looking forward to a new day full of anticipated experiences.

After breakfast, our Czech-speaking guide was waiting at the hotel. We discussed our plan to fully experience Vienna with a visit to the most famous places and tasting of traditional delicacies.

It was a pleasant autumn day. Although we have just eaten breakfast, we could not wait to try a typical Wiener schnitzel with potato salad, Sacher cake and Viennese coffee! 🙂

Who was in Wien, definitely knows what is worth to visit. We took a tour of sightseeing with a guide and car and at several places we stopped and walked up. What we had visíted? Belvedere Palace and Gardens, St. Stephen church,  which is a landmark in the city center, we experienced a carriage ride horses around the historic center and we spent the most time in the Prater amusement park, where we and especially the girls were in their element. 🙂

img_0874

Sofia said: “Mom, I wish I could sit in a carriage with horses like  Cinderella.” We fulfilled this wish to our little princess, who has the world full of lovely baby fantasy. 🙂

In Vienna, there are plenty of palaces, museums, exhibitions, music concerts and lots of magic corners to reverie and discovery. But it must be for some next time. 🙂

Here are some of mine recommendations:

Tour guides: here

Where to eat the typical “Wiener schnitzel”: here

Where to taste a typical Sacher cake and Viennese coffee: here

Whether you are going to Vienna for the first time or for several times already, it has its charm to return here.

I wish you beautiful travel experiences full of unforgettable memories!

Petra

img_0875

img_9583

img_0877

img_9619

img_0886

img_9611

img_0876

img_9466

img_0878

img_0888

img_0881

img_0884

img_9585

img_0883

img_9462

img_0889

Co pro Vás znamená naděje?/What does the hope mean to you?

by

Naděje? Co si představíte pod slovem naděje? Může to být víra, očekávání, motivace, touha po vyplnění se něčeho… Je to síla, myšlenková představa, aby se to, co si přejeme, či očekáváme, splnilo. Každý tento pocit zná. Drží nás nad vodou i ve chvílích, kdy máme pocit, že všechno již selhalo. Ale jak se říká “Naděje umírá poslední”.

img_8273

Bez naděje by byl náš život chudší. Vždyť si vzpomeňme, když jsme byly děti. Už jen očekávání, že přijdou prázdniny, nebo že dostanu pochvalu nebo odměnu za jedničku, bylo nadějeplné. Stálo nám to za to chodit do školy, protože jsme časem zjistili, že to je pro nás moc dobře, měli jsme naději, víru, že se naučíme číst, psát a počítat. Těšili jsme se z každého přečteného slova, věty, řádku. Odměny nás motivovaly ke konání, k nadějným výsledkům.

A tak tomu je i v dospělosti. Něco se nám nepodaří, ale ve skrytu duše se ukrývá alespoň kousek naděje, která nám napovídá: “Příště to zvládneš, příště se Ti to podaří lépe”. A tak to zkoušíme znovu, kolikrát až do té doby, než se nám to opravdu podaří tak, jak jsme si představovali.

img_2134

Všechno, co se nám v životě děje, se děje z nějakého důvodu. Říkáš si: “Proč? Co se to děje? Já už nemůžu”….pak nastane stav, kdy dáváš naději křídla a věříš ji, že je třeba druhá šance, že Ti pomůže, že to tentokrát může dopadnout tak, jak si představuješ…ano, a třeba to tak nakonec opravdu dopadne. Je možné, že i nad očekávání dobře. A ty děkuješ, že jsi měl tu sílu, tu naději, že jsi dal druhou šanci sobě, druhému, či druhým, pokračovat dál….naděje by nás neměla nikdy zklamat, protože ta nám dodává náboj do života, něco, o co se můžeme opřít….. Když se nad tím zamyslite, tak zjistíte, že to jste jenom Vy, Vaše duše a Vaše srdce…. proto, cokoliv, co vychází od srdce, stojí za to a bude se Vás to držet tak dlouho, dokud se naděje nenaplní.

img_7636

A proto buďte nadějeplní, učte děti, blízké i okolí, aby neztráceli chuť a energii i v těch nejtěžších chvílích, protože, pokud jim srdce napovídá: “Vytrvej, dočkáš se, stojí to za to”, je to ta nejlepší cesta k vyslednému naplnění.

Věřte, sněte a mějte naději, protože jak už jsem psala: “Naděje umírá poslední”.

Krásné naděje plné dny

Vám přeje

Petra

img_1873

Hope? What do you imagine under the word of hope? It may be a belief, expectation, motivation, desire for filling with something … It’s a force thought the idea that what we want or expect to be fulfilled. Everyone knows this feeling. Keeps us afloat even at moments when we feel that everything has failed. But as the saying: “Hope dies last”.

img_5962

Without hope, our life would be poorer. After all, we remember when we were kids. Just the expectation that they will come to vacation or get praise or reward for something, was hopeful. Was it worth it to us to go to school because we eventually learned that it is very good for us, we had a hope to learn, to read,  to write and to count. We enjoyed each of the read word line. Rewards motivated us to action, to the promising results.

And so it is in adulthood. Something is wrong, but secretly hides a piece of hope, which tells us: “Next time you do it, the next time you succeed better.” And so we try again as many times until, before we really succeed as we imagined.

Everything in our lives happens, happens for a reason. You say: “Why? What’s going on? I can not do” …. then condition occurs when you give hope and believe her wings that need a second chance that you will get help, this time it might end up as a imagine … yes, and maybe it finally does happen. It is possible that even well above expectations. And you thank you that you had the strength, the hope that you gave yourself a second chance to continue …. hope would not ever disappoint you, because it gives us a charge to life, something that we can rely on….. When you think about it, you will find that you’re just you, your soul and your heart …. therefore, anything that comes from the heart, it is worth it and will support you so until it is full of hope.

img_6699

And so be hopeful, teach children, family and friends not to lose appetite and energy even in the most difficult moments, because if their hearts suggests: “Hold on, wait, it’s worth it,” this is the best way to the final fulfillment.

Believe, dream and keep hope, because as I wrote: “Hope dies last”.

Beautiful days full of hope

Wishes you

Petra

img_5377

img_6704

img_8296

img_7790

img_8154

img_9876

img_6551

Podzimní módní inspirace/Autumn fashion inspiration

by

Za okny na nás vykukuje již podzimní sluníčko a příroda se zahalila do pestrobarevné krásy.  Podzim mám moc ráda, má své barevné kouzlo,  viz v článku ZDE.

Pokud přemýšlíte o oživení svého šatníku nějakými hezkými kousky, mám pro Vás tip. Měla jsem to štěstí poznat skvělou majitelku  a stylistku Gábinku z GABRIELA Fashion BoutiqueGabriela je maminkou dvou dětí a rozhodla se splnit si svůj sen. Otevřít si vlastní butik s kvalitní značkovou italskou módou. A myslím, že se jí to moc podařilo! Pro butik si také nechává šít vlastní modely a spolupracuje  s českými designéry a návrháři.

img_9902

Spolu s Gabčou jsme pro Vás nafotily pár tipů na letošní podzim. Je to jen příklad toho všeho krásného oblečení, které si v butiku můžete zakoupit! Butik se nachází v Říčanech u Prahy a v nově zrekonstruovaných prostorách Vás čeká jen a jen příjemně strávený čas, péče a pozornost.

Gabriela také chystá svoji novou jaro – léto kolekci, kterou spolu a ješťe ve spolupráci s fotografkou Alenou Šreflovou, budeme fotit v lednu. Na novou kolekci naváže otevření nového e-shopu, tak se máte na co těšit! 😉

Udělejte si čas na sebe, nechte si poradit, co Vám sluší, co s čím sladit a co vynechat.  Gabča je také stylistkou, takže si hned všimne, čím Vaši krásu podtrhnout. 😉

Krásné podzimní dny s novými módními úlovky

Vám přeje

Petra

img_9900

Behind the windows there we can see autumn sunshine and nature has already wrapped in colorful beauty. I love autumn, has its colorful charm, for inspiration, see the article HERE.

If you think about the recovery of your wardrobe with some nice pieces, I have a tip for you. I was lucky enough to get to know a great woman, owner and stylist Gabriela from GABRIELA Fashion Boutique. Gabriela is the mother of two children and decided to fulfill her dream. To open own boutique with branded Italian fashion. And I think she’s very succeeded! She also let sew own models for boutique and cooperate with Czech designers.

img_9903

We have prepared some photo fashion tips with Gabriela this fall. It’s just an example of all the beautiful clothes that you can buy in a boutique! Boutique is located in Ricany, Prague and newly refurbished to wait only for a pleasant time, care and attention you can get there.

Gabriela is also preparing her new Spring – Summer collection that still together and in collaboration with photographer Alena Šreflová, we will shoot in January. The new collection will be followed by the opening of a new e-shop, so you have something to look forward to! 😉

Take time for yourself, get advice on what suits you, what you align with what and what to omit. Gabriela is also a stylist, so she can  immediately noticed what underline your beauty. 😉

Beautiful autumn days with new fashion catches

Wishes you

Petra

img_9895

img_9896img_9884

img_9898

img_9901

img_9894img_9882

 

 

 

 

 

 

 

 

img_9899

img_9897

img_9904