Co pro Vás znamená naděje?/What does the hope mean to you?

by

Naděje? Co si představíte pod slovem naděje? Může to být víra, očekávání, motivace, touha po vyplnění se něčeho… Je to síla, myšlenková představa, aby se to, co si přejeme, či očekáváme, splnilo. Každý tento pocit zná. Drží nás nad vodou i ve chvílích, kdy máme pocit, že všechno již selhalo. Ale jak se říká “Naděje umírá poslední”.

img_8273

Bez naděje by byl náš život chudší. Vždyť si vzpomeňme, když jsme byly děti. Už jen očekávání, že přijdou prázdniny, nebo že dostanu pochvalu nebo odměnu za jedničku, bylo nadějeplné. Stálo nám to za to chodit do školy, protože jsme časem zjistili, že to je pro nás moc dobře, měli jsme naději, víru, že se naučíme číst, psát a počítat. Těšili jsme se z každého přečteného slova, věty, řádku. Odměny nás motivovaly ke konání, k nadějným výsledkům.

A tak tomu je i v dospělosti. Něco se nám nepodaří, ale ve skrytu duše se ukrývá alespoň kousek naděje, která nám napovídá: “Příště to zvládneš, příště se Ti to podaří lépe”. A tak to zkoušíme znovu, kolikrát až do té doby, než se nám to opravdu podaří tak, jak jsme si představovali.

img_2134

Všechno, co se nám v životě děje, se děje z nějakého důvodu. Říkáš si: “Proč? Co se to děje? Já už nemůžu”….pak nastane stav, kdy dáváš naději křídla a věříš ji, že je třeba druhá šance, že Ti pomůže, že to tentokrát může dopadnout tak, jak si představuješ…ano, a třeba to tak nakonec opravdu dopadne. Je možné, že i nad očekávání dobře. A ty děkuješ, že jsi měl tu sílu, tu naději, že jsi dal druhou šanci sobě, druhému, či druhým, pokračovat dál….naděje by nás neměla nikdy zklamat, protože ta nám dodává náboj do života, něco, o co se můžeme opřít….. Když se nad tím zamyslite, tak zjistíte, že to jste jenom Vy, Vaše duše a Vaše srdce…. proto, cokoliv, co vychází od srdce, stojí za to a bude se Vás to držet tak dlouho, dokud se naděje nenaplní.

img_7636

A proto buďte nadějeplní, učte děti, blízké i okolí, aby neztráceli chuť a energii i v těch nejtěžších chvílích, protože, pokud jim srdce napovídá: “Vytrvej, dočkáš se, stojí to za to”, je to ta nejlepší cesta k vyslednému naplnění.

Věřte, sněte a mějte naději, protože jak už jsem psala: “Naděje umírá poslední”.

Krásné naděje plné dny

Vám přeje

Petra

img_1873

Hope? What do you imagine under the word of hope? It may be a belief, expectation, motivation, desire for filling with something … It’s a force thought the idea that what we want or expect to be fulfilled. Everyone knows this feeling. Keeps us afloat even at moments when we feel that everything has failed. But as the saying: “Hope dies last”.

img_5962

Without hope, our life would be poorer. After all, we remember when we were kids. Just the expectation that they will come to vacation or get praise or reward for something, was hopeful. Was it worth it to us to go to school because we eventually learned that it is very good for us, we had a hope to learn, to read,  to write and to count. We enjoyed each of the read word line. Rewards motivated us to action, to the promising results.

And so it is in adulthood. Something is wrong, but secretly hides a piece of hope, which tells us: “Next time you do it, the next time you succeed better.” And so we try again as many times until, before we really succeed as we imagined.

Everything in our lives happens, happens for a reason. You say: “Why? What’s going on? I can not do” …. then condition occurs when you give hope and believe her wings that need a second chance that you will get help, this time it might end up as a imagine … yes, and maybe it finally does happen. It is possible that even well above expectations. And you thank you that you had the strength, the hope that you gave yourself a second chance to continue …. hope would not ever disappoint you, because it gives us a charge to life, something that we can rely on….. When you think about it, you will find that you’re just you, your soul and your heart …. therefore, anything that comes from the heart, it is worth it and will support you so until it is full of hope.

img_6699

And so be hopeful, teach children, family and friends not to lose appetite and energy even in the most difficult moments, because if their hearts suggests: “Hold on, wait, it’s worth it,” this is the best way to the final fulfillment.

Believe, dream and keep hope, because as I wrote: “Hope dies last”.

Beautiful days full of hope

Wishes you

Petra

img_5377

img_6704

img_8296

img_7790

img_8154

img_9876

img_6551

2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *