Všechno, co potřebuješ, je Láska/All you need is Love

by

Láska? Co je to? Každý ví….ale….co všechno, nebo jakou všemožnou lásku toto jednoduché, ale výstižně-krásné slovo pojímá?

Když se zamyslíme, hřeje nás hned u srdce. Tato čarovná a pozitivní energie nám hned vykouzlí úsměv na tváři. Láska má mnoho podob. Nejčastěji si asi představíte partnerskou lásku nebo lásku k dítěti. Je důležité ji pěstovat, hýčkat a ochraňovat, přeci jenom je zranitelná…..

img_0719

Co nám láska dává? Dává nám sílu. Sílu jít dál, sílu věřit, sílu se smát, žít, dávat a tvořit.

Čím my můžeme lásce přispět? Já a přispět? Ano, můžeme přispět hrozně moc. Každý z nás. Dny plynou a plynou. Možná se nad tím  každý nepozastaví, ale já to vnímám velmi. Už jenom, když vstaneš, s jakou náladou se probudíš? Co kdyby jsi začal ke všemu, co ten den uděláš, nebo s kým se setkáš, vyjadřovat lásku? Tím mám namysli pozitivní postoj a hřejivá slova…..Co kdyby jsi každý Tvůj krok, čin, záměr, přání, touhu, nasměroval tak, aby šel od srdce a byl plný lásky? Tvá snídaně i cesta do práce nebo do školy bude vypadat úplně jinak, když se třeba usměješ na neznámého člověka, když koupíš jen tak kávu či květiny pro svoji šéfovou, když připravíš nějaké překvapení pro svoji rodinu.

Možná je to pro někoho těžké a málokdo si to dokáže představit…..že bude celý den konat jen dobro, usmívat se a vysílat pozitivní signály. A kdyby každý přispěl nebo aktivně lásku alespoň trošku každodenně vnímal, všechny skutky, chvíle a situace by dopadly nejlépe jak by mohly. A to my chceme nebo ne?

img_8154

Co vložíš, to se Ti vrátí. Co uděláš, to se Ti vrátí. Jak myslíš, to se Ti vrátí. Myslíš-li stále na: “to nejde”, “to se mi nepovede”, “já už nemůžu”, “to nemám rád”…..TO se Ti vrátí…..

Jak myslíme, tak i přitahujeme….přitahujeme myšlenky, situace, to, co se nám děje a dokonce i lidi, které potkáme…

Jsi to Ty, který může všechno změnit. Všechno, co potřebuješ je LÁSKA. Vnímej ji a používej. Ona Ti to vrátí. 🙂

Přeji Vám ať jste šťastni ve všem, co děláte a vše ať se děje podle Vašich představ a hlavně s láskou. 🙂

Krásné dny plné lásky

Vám přeje

Petra

img_0685

Love? What is it? Everyone knows …. but …. what, or what every kind of love this simple but accurately beautiful word conceives?

 

When you think about it, it just warms your heart. This magical and positive energy just conjure up a smile on your face. Love has many forms. Most often, you probably imagine a partner love or love to a child. It is important to cultivate it, pampered and protected, it still is vulnerable …..

img_1258

What does the love give us? It gives us strength. Strength to go on, strength to trust, strength to laugh, to live, to give and to create.

What we can do for love? Shall I do something? Yes, we can contribute so much. Every one of us. Days flow and flow. Maybe, not everybody thing about it but I do. Just when you wake up, what mood you wake up with? What about if you begin to express love to everything from you wake up to whom you meet? By that I’m thinking about positive attitude and warm words ….. What if you have your every move, act, intention and desire full of love? Your breakfast and the way to work or school will look completely different when you give a smile to the stranger, when you buy a coffee or flowers for your boss, even when you prepare a surprise for  your family.

Maybe it’s hard for someone and few of us could not imagine that ….. all day to do just good things, to smile and to send positive signals….. but if everyone contributed actively to love or at least give a little bit of love every day,  all deeds, moments and situations turned out as best as they could. That’s all we want it or not?

img_1070

What you put in, the same you get back. What you will do, the same you get back. How do you think, the same thoughts you get back. Do you think that you still: ” must do it”, “it does not lead me,” “I can not”, “I do not like” ….. every thoughts you get back …..

How we think, we attract …. attract ideas, situations, what happens to us and even people we meet …

You’re the one who can change everything. All you need is love. Feel it, and use it. Every thing, every thought, come back to you in other way.

I wish you, you’re happy in everything you do and everything should be done in accordance to your wishes and especially with love. 🙂

Beautiful days full of love

Wishes you

Petra

img_9879

img_1109

img_0424

4

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *