Rok 2016/Year 2016

by

Jaký byl Váš rok 2016? Myslím si, že je velmi zajímavé a poučné se ohlédnout za uplynulým rokem a zhodnotit vše, co nám nabídnul, vzal, naučil nebo čím nás obohatil.

Většinou mají lidé tendence vše přecházet a se vší novou energií se pouštět do tvoření roku nového. Ale zastavte se na chvíli a projděte si měsíc po měsíci, a třeba si udělejte i poznámky, ze kterých budete čerpat a inspirovat se jimy do dalších let.

Rok 2016 byl pro mě zásadní, krásný i velmi těžký a přesvědčil mne o tom, že si budu již každým rokem psát speciální záznamy o všem, co budu považovat za důležité.

Důležité myšlenky, poznatky, zkušenosti, zážitky, dechberoucí chvíle, obohacující setkání, radosti, ale i strasti, které nás učí být silnějšími, jakmile je překonáme.

Rok 2016 byl ve znamení Opice, což byl můj rok. 😉 Cítila jsem, že je to znamení pro velké změny, a tak jsem se se vší energií pustila do založení svého lifestylového a cestovatelského blogu, který se mi podařilo zprovoznit v dubnu. Takový splněný sen. 😉 Ráda bych Vás zde i nadále inspirovala myšlenkami, články a fotografiemi a doufám, že se Vám budou i nadále líbit, a že Vás tak mohou trochu inspirovat a něco Vám předat. 😉 Také se Vám podařilo něco, co jste si plánovali?

aa006649-71bc-4b95-ba8b-5299b5afb634

Jsem vděčná za cesty, které jsem měla možnost uskutečnit v uplynulém roce jako je návštěva Finska, Itálie, Španělska, Rakouska, Slovenska a samozřejmě i objevování krás naší země. 🙂

Mezi nezapomenutelné momenty patří také, že se mladší dcera naučila jezdit na kole a starší dcera šla v září poprvé do školy.

Můj rok 2016 byl protknutý krásnými dny a chvílemi, ale objevily se i situace a chvíle, ze kterých nevíte kudy ven, ani jak dál… ale zpětně si uvědomuji, že byly pro mne zcela zásadní a důležité. Proč zrovna těžké chvíle mohou být pro Vás důležité? Protože právě ty Vás donutí něco změnit, jinak myslet, jinak vše uchopit, zahodit nepotřebné a vážit si důležitého.

Jsem za tento rok ráda. Byl mým velkým učitelem a věřím, že vše, co mne naučil, zhmotním v roce 2017 a i v letech následujících!

A proto i Vám přeji, ať se Vám plní sny, ať jste šťastni a hlavně, ať vždy u Vás vítězí láska! Neboť “Všechno, co potřebuješ, je láska”!

Energií a láskou nabitý rok 2017

Vám přeje

Petra

img_3379

What was your year 2016? I think that is a very interesting and informative to look back over the passing year and evaluate everything what has offered, taken, taught us or what we made good.

Usually, people have a tendency to skip the year and with all the new energy go into the new year. But stop for a moment and go through month after month, and maybe even take notes from which you draw and take inspiration for future years.

The year 2016 was crucial for me, beautiful and also very difficult and persuaded me that I’ll write every import record of everything that I deem important.

Important ideas, insights, experiences, adventures, breathtaking moments, enriching meetings, joys, but also the woes that teaches us to be stronger once it is overcome.

img_2870

Year 2016 was marked by a Monkey, which was my year. 😉 I felt that it was a sign for a big change. With all my energy I released to the foundation of the lifestyle and traveler blog that I managed to put into operation in April. Such a dream come true. 😉 I would like to  continue with inspirational ideas, articles and photographs for you and I hope that you will still enjoy the blog. 🙂 Have you also managed something you’d planned?

I am grateful for the path that I was able to realize in the past year as a visit to Finland, Italy, Spain, Austria, Slovakia and of course exploring the beauty of our country. 🙂

Among the memorable moments I also include that the younger daughter has learned to ride a bike and the older daughter went in September for the first time to school. 😉

My 2016 was larded with beautiful days and times, but there were also moments and situations from which you do not know the way out, nor how to go on … but in retrospect, I realize that for me were absolutely crucial and important. Why hard times may be important for you? It is that they teach you to change something, to think different, drop unnecessary and appreciate important.

img_3499

I am glad for this year. He was my great teacher and I believe that everything he taught me, I use in 2017 and in the following years!

And therefore I wish you to fulfill your dreams, to be happy, and most importantly, always let the LOVE win! Because “All you need is LOVE!”

With energy and love in 2017

Wishes you

Petra

img_5603

img_7567

img_4899

img_9893

img_0417

img_3527

img_9463

img_3512

img_3513