Věci mezi nebem a zemí/Things between heaven and earth

by

Jsou věci mezi nebem a zemí. Nikdo z nás vlastně netuší, jak to všechno funguje. Už jste si zkusili někdy něco přát a ono se vám to splnilo? Ale i věci, o kterých byste si mysleli, že se stát nemohou? Že by to určitě nebylo možné, aby se vyplnily?

Svět je jeden velký zázrak. A kdo věří, tomu se i ty zázraky mohou vyplnit, a kdo nevěří, okrádá se o možnosti plnit si své sny. Přece každý z nás má nějaké představy, přání, touhy, plány a sny nebo ne? Určitě ano. A všechno je to jenom o tom, jak hluboce a procítěně se na danou představu, přání či sen, dokážete zaměřit. Reálně si tu situaci zobrazit v mysli, jakoby už byla tady.

Stalo se vám někdy, že jste si znenadání vzpomněli na člověka, kterého jste velmi dlouho neviděli a ta myšlenka vás třeba držela několik dní…a ten člověk se najednou objevil? Ano, věřím, že něco podobného musel zažít snad každý…Říkáte si, jak je to jenom možné? Ano, jsou to právě ty situaci, které můžeme nazvat “věci mezi nebem a zemí”.

A “mezi nebem a zemí” může být vlastně cokoliv. Všechno, co si dokážete představit, jít si za tím, byť už malým přáním. Jen si to představte, něco pro to udělejte a čekejte…..třeba to najednou přijde a vy si řeknete: “Opravdu jsou věci mezi nebem a zemí…..”

Krásné dny plné splněných přání a představ

Vám přeje

Petra

IMG_3438

There are things between heaven and earth. Nobody really knows how it all works. Have you ever tried to make a wish and it came true? But even things that you would think that can not happen? That, it would not be certainly possible to happen?

The world is one big miracle. And who believe that even those miracles can happen, and who do not believe, deprives himself of the opportunity to fulfill their dreams. Each of us has some ideas, wishes, desires, plans and dreams or not? Definitely yes. And everything is just how deeply and feelingly on the idea, wish or dream you can focus on. Realistically, the situation display in the mind, as if it was here.

Have you ever thought that you suddenly remembered somebody whom you have not seen for a long time, and thought you should be held for several days … and the somebody suddenly appeared? Yes, I believe that something similar must have experienced just everybody … You say, how is it just possible? Yes, these are precisely the situations that we call “things between heaven and earth.”

A “between heaven and earth,” may actually be anything. Everything you can imagine, you go so far, though the use of small thinking. Just imagine, do something for it and wait ….. maybe it suddenly comes and you say: “the things between heaven and earth exist …..”

Beautiful days full of fulfilled wishes and ideas

Wishes you

Petra

IMG_3948