Všechno zlé je pro něco dobré/Every cloud has a silver lining

by

Všechno zlé je pro něco dobré….Už to slýcháváme léta letoucí…Jenže v ten daný moment, kdy nám opravdu není dobře, si tuto skutečnost vůbec neuvědomujeme. Je nám těžko, nevíme si rady, říkáme si: “Proč?”, “Proč zrovna mně se tohle děje”, “Ať už to skončí”….

IMG_8502

Zřejmě je důležité, abychom si z nějakého důvodu, tuto zkušenost prožili. Důvodů může být tisíce. Každý člověk potřebuje čas od času dostat tzv. lekci. Lekci do života. Život sám o sobě je zázrak a ať už tomu chceme uvěřit nebo ne, je to na tom světě dobře zařízené.

Dokonce se může stát, že tu samou lekci prožíváme opakovaně. Až do té doby, než přijdeme na to, co se nám ten sled událostí, ty konkrétní nepříjemné situace, snaží naznačit. Jsme zvědaví, rádi bychom dostali odpověď ihned, ale všechno má svůj čas. Ta správná odpověď, v ten správný okamžik přijde. Někdy je potřeba nechat věci plout, i když už si třeba nevíte rady, ale opravdu nechat být a plout.

IMG_8482

V momentě, kdy už jsme všechno vzdali a přestali vnitřně tzv. bojovat, se mohou najednou dít věci…Najednou začínáme dostávat odpověď na konkrétní otázku, odpověď na konkrétní situaci. Nastává procitnutí. Jasné odpovědi se hemží jedna za druhou a my se nestačíme divit, jak je to všechno najednou průzračné. Všechno, o čem jsme pochybovali, čemu jsme nevěřili, najednou dostává svůj jasný význam.

Začínáme si věci spojovat do souvislostí, vybavovat si konkrétní situace, chvíle a již chápeme, proč to tak všechno mělo být. Proč zrovna já jsem tohle musel prožít. Proč jsem si tím měl projít….A v tu chvíli si uvědomujeme, že opravdu “Všechno zlé, je pro něco dobré”. Ba někdy i výborné. K nezaplacení.

Přeji Vám, ať máte jenom krásné chvíle, ale pokud přijde občas někdy i mrak, ať vytrváte a uvidíte, že na konci vysvitne opět slunce. Slunce, které bude svítit ještě zářivěji, než-li kdykoliv předtím.

Krásné jarní dny

Vám přeje

Petra 🙂

IMG_8431

Every cloud has a silver lining… We have heard it for years… But at that moment when we do not really feel good, we do not realize this fact at all. It’s hard for us, we do not know, we say: “Why?”, “Why is this happening to me?”, “Let it end” ….

Obviously, it is important for us to experience this situation for some reason. Reasons can be thousands. Everyone needs a so-called lesson from time to time. Lesson for life. Life itself is a miracle, and whether we want to believe it or not, it is well thought out in this world.

IMG_8100

It may even happen that we experience the same lesson repeatedly. Until we come to see what the sequence of events, the particular unpleasant situation, is trying to say us. We are curious, we’d like to get the answer right away, but everything has its time. The right answer, at the right moment will come. Sometimes you have to let things go, even if you do not even know the advice but really let it be and flow.

At the moment when we have given up everything and stop fighting internally, things can suddenly happen … We suddenly begin to get the answer to a specific question, the answer to a specific situation. Waking up. Clear responses swarm after each other and we are not surprised to see how all of them are suddenly clear. Everything we doubted, what we did not believe, suddenly gets its clear meaning.

IMG_7712

We start to connect things in context, to deal with specific situations, moments, and we already understand why all this should be. Why did I have to live this. Why did I have to go through it … And at that moment we realize that really: “Every cloud has a silver lining”. Sometimes even excellent. Priceless.

I wish you to have only beautiful moments, but if sometimes the cloud comes, you can see, that at the end, the sun will be seen again. The sun, which will shine even brighter than ever before.

Beautiful spring days

Wishes you

Petra 🙂

IMG_8663

0

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *