Objevte krásy Jizerských hor/Let’s find a beauty of the Jizera Mountains

by

Již druhým rokem jsme se s dětmi a maminkami vydaly na víkend do zelené přírody Jizerských hor. Počasí nám vyšlo. Měly jsme se krásně letně, úplně pohádkově. 🙂

IMG_2920

Už při příjezdu ke krásné roubené chalupě, jsme se kochaly zelenou krásou okolní přírody, v samém srdci Jizerských hor, v Josefově Dolu. Moc jsme se těšily – maminky i děti. 😉 A dobrodružství začalo. 🙂

IMG_2646

Děti byly úplně vtaženy do zelené přírody a okolního lesa, že jsme o nich častokrát ani nevěděly. Stavěly si v lese domečky pro skřítky, chodily dávat do krmelce dobroty srnkám, a když už byly unavené, pokud nepojídaly domácí dobroty, hrály uvnitř hry nebo ležely na peci. 🙂

Krásný celodenní pěší výlet po okolní krajině nám udělal tak dobře, že jsme si po návratu s chutí opekly buřty na ohni, ugrilovaly maso a veselily se kolem chalupy. Ten den jsme se kochaly vyhlídkou z Rozhledny Slovanka na překrásnou krajinu, prošly několik kilometrů lesy i podél luk, stavily se na příjemném obědě v obci Dolní Maxov a vykoupaly se v “ledové” vodě v přírodním kamenném koupališti v Josefově Dolu. 🙂 Voda na místním koupališti byla tak ledová, že se mi tam opravdu nechtělo. Ale když už tam vlezly obě maminky a i ti nejmenší, nemohla jsem se nechat zahanbit a překonala se. No stálo to za to! Ten pocit osvěžení po celém dni chození byl blahodárný a znovuzrozující. 🙂

IMG_3006

Další den jsme se vydaly na půldenní výlet na Vodopády Jedlové. Cesta vedla lesem podél  potoka Jedlová. V čase oběda jsme si vyhlídly krásný plácek uprostřed lesa, otevřely batohy a dopřávaly jsme si piknik. To nám ale chutnalo!

Načerpaly jsme tolik čerstvého vzduchu do plic, nachodily množství příjemných kilometrů, nafotily nespočet snímků a obohatily se o moře nových zážitků. Byly jsme plny dojmů.

Náš pěkný výlet jsme zakončily hledáním pokladu, který schovali údajně skřítci. 🙂

Přeji Vám příjemné výletování v blízkých či ve vzdálených krásách přírody, která je pastvou pro oči a balzámem pro duši. 🙂

Krásné zážitkové léto Vám přeje

Petra

IMG_3133

IMG_3129

We went to the countryside of the Jizera Mountains with children and mothers for a weekend already for the second year. We had a beautiful summer weather there. 🙂

IMG_3132

Even when we arrived at a beautiful timbered cottage, we enjoyed the green beauty of the surrounding countryside, in the heart of the Jizera Mountains, in Josefův Důl. We were so excited – mothers and children 😉 And the adventure could started. 🙂

The children were completely drawn into the green nature and the surrounding woods and we often did not know about them. They built dwarf houses in the woods, went to the bunch of goodies to the deer, they eat homemade food, and when they were tired, they played inside the game or lay on a furnace. 🙂

IMG_3128

A nice daylong hike to the surrounding countryside made us feel so good that after returning we cooked some delicious food on the fire. That day we enjoyed the view from the Slovanka Lookout to the beautiful countryside, passed several kilometers of forests and along the meadows. We had a lunch in the village of Dolní Maxov and swam in “ice” water in the natural stone swimming pool in Josefův Důl. 🙂 The water at the local swimming pool was so cold that I really did not want to go in. But when both mothers and even the smallest ones came in, I could not be ashamed. It was worth it! The feeling of refreshing throughout the day of walking was beneficial and reborn. 🙂

IMG_3127

The next day, we went for a half-day trip to Jedlová Falls. The path led through the forest along the brook Jedlová. At lunchtime, we looked at a beautiful slice in the middle of the woods, opened our backpacks, and we had a picnic. But that tasted us!

We drew so much fresh air into our lungs, walked a number of pleasant kilometres, photographed countless pictures and enriched the sea of new experiences. We were full of impressions.

Our nice trip ended with a treasure hunt that was supposedly hidden by the elves. 🙂

I wish you a pleasant trip in the near or remote beauties of nature, which is a grazing for the eyes and a balm for the soul. 🙂

Beautiful summer experience wishes you

Petra

IMG_3011

IMG_3131

IMG_3130

IMG_3260