All Posts By Petra

Co Vás inspiruje?/What inspires you?

by

Co všechno nás inspiruje? Už jste se nad tím někdy zamysleli? Nevím, kde začít, neboť inspirace je všude kolem nás…..

img_2037

img_2043

Lidé … nás mohou inspirovat tím, co dělají, jak se chovají, co vytvářejí pro své okolí, pro svět. Je spousta takových, od kterých bychom se mohli učit. Lidé nás inspirují pro naši další práci, pro náš další rozvoj, pro uvědomění si sebe samotného, mít se rád a využít svůj potenciál.

Příroda … tak tu miluji… co Vy? Zde nacházím inspiraci denodenně….nejen pro moji vášeň z focení, ale i pro rozjímání, načerpaní energie a srovnání si myšlenek, kdy zjistím, že některé starosti, kterými se zaobírám, jsou malicherné…nebo přijdu na nápady, nad kterými jsem si dlouho lámala hlavu a najednou jsou “tady”! K přírodě patří cestování. Také rádi cestujete? To obohacení zážitky, dojmy, vjemy, chutěmi a krásami, se kolikrát nedá ani slovy popsat….💗

Hudba, tanec, umění, knihy, móda, sport … obdivuji tvůrce všeho druhu, kteří inspirují, motivují a přináší hodnoty pro společnost. Je to pro nás pohlazení pro oči, tělo i duši. Čas na vnímání krásy, inspirace a lidské tvořivosti a představivosti.

Inspiraci a krásu můžeme vidět ve všem. Všude kolem nás jí je tolik, že se stačí jen soustředit, vnímat přítomnost a mít fantazii.

Přeji Vám, ať nacházíte vše, na co chcete najít odpověď nebo řešení…ať je inspirace Vaší každodenní součástí, cestou, po které se Vám krásně kráčí! 😉

Krásné dny

Petra

img_3135

What inspires us? Have you ever wondered about it? I do not know where to start, because inspiration is all around us …..

People … they can inspire us by what they do, how they behave, what they are doing for the world. There are plenty of those from whom we can learn. People inspire us for our further work, for our further development, becoming aware of ourselves, to love and to exploit ourselves.

Nature … so I love … what about you? I find inspiration there every day …. not only for my passion of photography, but also for contemplation, energizing and comparison of thoughts when I discover that some concerns, which I deal with are small … or come to the ideas over which I have long wondered and suddenly it is “here”! The nature includes travel. Do you also like travelling? Those enriching experiences, impressions, perceptions, tastes and beauty,  are many times not even words to describe …

Music, dance, art, books, fashion, sport … I admire all creators who inspire, motivate and bring value to the world. It gives us a caress for the eyes, body and soul. Time on the perception of beauty, inspiration and human creativity and imagination.

Inspiration and beauty can be seen in everything. There is enough inspiration all around us, just concentrate, perceive the presence and have imagination.

I wish you to find an answer or solution for everything you want … let your inspiration is an everyday part of the way, after which you walk beautifully! 🙂

Beautiful days!

Wishes You

Petra

img_3379

img_3197

img_3338

IMG_3529

Rok 2016/Year 2016

by

Jaký byl Váš rok 2016? Myslím si, že je velmi zajímavé a poučné se ohlédnout za uplynulým rokem a zhodnotit vše, co nám nabídnul, vzal, naučil nebo čím nás obohatil.

Většinou mají lidé tendence vše přecházet a se vší novou energií se pouštět do tvoření roku nového. Ale zastavte se na chvíli a projděte si měsíc po měsíci, a třeba si udělejte i poznámky, ze kterých budete čerpat a inspirovat se jimy do dalších let.

Rok 2016 byl pro mě zásadní, krásný i velmi těžký a přesvědčil mne o tom, že si budu již každým rokem psát speciální záznamy o všem, co budu považovat za důležité.

Důležité myšlenky, poznatky, zkušenosti, zážitky, dechberoucí chvíle, obohacující setkání, radosti, ale i strasti, které nás učí být silnějšími, jakmile je překonáme.

Rok 2016 byl ve znamení Opice, což byl můj rok. 😉 Cítila jsem, že je to znamení pro velké změny, a tak jsem se se vší energií pustila do založení svého lifestylového a cestovatelského blogu, který se mi podařilo zprovoznit v dubnu. Takový splněný sen. 😉 Ráda bych Vás zde i nadále inspirovala myšlenkami, články a fotografiemi a doufám, že se Vám budou i nadále líbit, a že Vás tak mohou trochu inspirovat a něco Vám předat. 😉 Také se Vám podařilo něco, co jste si plánovali?

aa006649-71bc-4b95-ba8b-5299b5afb634

Jsem vděčná za cesty, které jsem měla možnost uskutečnit v uplynulém roce jako je návštěva Finska, Itálie, Španělska, Rakouska, Slovenska a samozřejmě i objevování krás naší země. 🙂

Mezi nezapomenutelné momenty patří také, že se mladší dcera naučila jezdit na kole a starší dcera šla v září poprvé do školy.

Můj rok 2016 byl protknutý krásnými dny a chvílemi, ale objevily se i situace a chvíle, ze kterých nevíte kudy ven, ani jak dál… ale zpětně si uvědomuji, že byly pro mne zcela zásadní a důležité. Proč zrovna těžké chvíle mohou být pro Vás důležité? Protože právě ty Vás donutí něco změnit, jinak myslet, jinak vše uchopit, zahodit nepotřebné a vážit si důležitého.

Jsem za tento rok ráda. Byl mým velkým učitelem a věřím, že vše, co mne naučil, zhmotním v roce 2017 a i v letech následujících!

A proto i Vám přeji, ať se Vám plní sny, ať jste šťastni a hlavně, ať vždy u Vás vítězí láska! Neboť “Všechno, co potřebuješ, je láska”!

Energií a láskou nabitý rok 2017

Vám přeje

Petra

img_3379

What was your year 2016? I think that is a very interesting and informative to look back over the passing year and evaluate everything what has offered, taken, taught us or what we made good.

Usually, people have a tendency to skip the year and with all the new energy go into the new year. But stop for a moment and go through month after month, and maybe even take notes from which you draw and take inspiration for future years.

The year 2016 was crucial for me, beautiful and also very difficult and persuaded me that I’ll write every import record of everything that I deem important.

Important ideas, insights, experiences, adventures, breathtaking moments, enriching meetings, joys, but also the woes that teaches us to be stronger once it is overcome.

img_2870

Year 2016 was marked by a Monkey, which was my year. 😉 I felt that it was a sign for a big change. With all my energy I released to the foundation of the lifestyle and traveler blog that I managed to put into operation in April. Such a dream come true. 😉 I would like to  continue with inspirational ideas, articles and photographs for you and I hope that you will still enjoy the blog. 🙂 Have you also managed something you’d planned?

I am grateful for the path that I was able to realize in the past year as a visit to Finland, Italy, Spain, Austria, Slovakia and of course exploring the beauty of our country. 🙂

Among the memorable moments I also include that the younger daughter has learned to ride a bike and the older daughter went in September for the first time to school. 😉

My 2016 was larded with beautiful days and times, but there were also moments and situations from which you do not know the way out, nor how to go on … but in retrospect, I realize that for me were absolutely crucial and important. Why hard times may be important for you? It is that they teach you to change something, to think different, drop unnecessary and appreciate important.

img_3499

I am glad for this year. He was my great teacher and I believe that everything he taught me, I use in 2017 and in the following years!

And therefore I wish you to fulfill your dreams, to be happy, and most importantly, always let the LOVE win! Because “All you need is LOVE!”

With energy and love in 2017

Wishes you

Petra

img_5603

img_7567

img_4899

img_9893

img_0417

img_3527

img_9463

img_3512

img_3513

Vánoční nostalgie/Christmas nostalgia

by

Miluji to uvědomění si, že ten dlouho očekávaný den v roce je tady. Ranní vstávání je nabité očekáváním a já mám ten příjemně zvláštní pocit v břiše…vybavují se mi vzpomínky na dětství a začínám být nostalgická…. kéž bychom mohli alespoň na chvíli v tento den být zase dětmi…..

Vůně dobrot, purpury a jehličí provoní i ten nejvzdálenější kout a já si uvědomuji, že štěstí můžeš najít opravdu všude, kam se podíváš. I na místech, kam nedohlédneš, stačí, když si to představíš…

Venku se stmívá a kouzelná světýlka vánočních stromků za okny rozjasňují tichou a mrazivou noc. Tají se mi dech. Vnímám tu krásu a třpyt.

Kéž by to kouzlo a ten kouzelný den nikdy neskončil….jiskřičky v dětských očích jsou tou největší odměnou za celým tím nádherně pohádkovým dnem.

Nadechnu se a snažím se dostat všechnu tu lásku do sebe… kéž ten pocit lásky a klidu v duších trvá navěky….nechť i Vaše srdce jsou protknuty vlákny, zážitky a vzpomínkami, na které se nedá jen tak  zapomenout.

Magicky krásný Štědrý den

Vám přeje

Petra

img_2673

I love realizing that the long-awaited day of the year is here. Morning routine is full of expectations, and I got this strange feeling in the belly … I recall childhood memories and I’m getting nostalgic …. I wish we could be kids at least for a moment of this day again…

Fragrance of typical food, purples and needles smells even in the farthest corner and I realize that the happiness you can really find everywhere you look. Even in places where you can not see, just try to imagine it…

Outside is getting dark and magical Christmas tree lights behind the windows illuminate the silent, cold night. I have the breath away. I see the beauty and luster.

I wish this magic and that magic day never ended …. sparkle in children’s eyes is the greatest reward for that whole wonderful fairytale day.

Inhale and try to get all the love in myself … I wish this feeling of love and peace in the souls last forever …. and let your hearts are stuffed with fibers, experiences and memories, which can not be easily forgetten.

Magic Christmas

Wishes you

Petra

img_2980

!Vánoční Soutěž!

by

Milé dámy, mám tu pro Vás vánoční soutěž o jednu zkrášlovací novinku od firmy Remington! Jedná se o kulmu na vlasy Pro Luxe, která Vám vykouzlí krásné lokny na jakoukoliv příležitost!

Pojďte zkusit své štěstí a zapojte se do soutěže!

Podmínky soutěže:

  1. Dejte LIKE mé facebookové stránce My Vanilla Life zde
  2. Dejte LIKE mé instagramové stránce My Vanilla Life zde
  3. Sdílejte tento příspěvek na své fb stránce
  4. Odpovězte na otázku: Čím jsou pro Vás Vánoce?

Vítězku s nejoriginálnější a nejzajímavější odpovědí zveřejním na své fb stránce. Soutěžit můžete do 16.12.2016, tak abych Vám balíček poslala ještě do Vánoc! 😉

Krásný advent

Petra

enlight1

Už máte hřejivý vánoční dárek?/Have you got already the warm Christmas gift?

by

Za okny už se nám začíná pomalu, ale jistě, hlásit pravá zima. Myšlenkami se začínáme radostně těšit na ty ňejkrásnější svátky v roce a necháváme se unášet tou jedinečnou kouzelnou atmosférou.

Mám ráda zimu a zimní radovánky, co Vy? Přináším Vám tip, jak rozveselit sobě nebo někomu blízkému právě tyto zimní dny. Veselou barevnou čepicí nebo ručně pletenou šálou z butiku Gabriela Fashion Boutique, vykouzlíte nejeden úsměv na tváři! 🙂 Najdete zde velmi krásné čepice a šály, a paní Gábinka, majitelka butiku, jich má pro Vás připravenou celou barevnou škálu. Šály jsou pletené ručně a barevná kombinace se dá vymyslet na zakázku dle Vašeho přání. Nebylo by to úžasňé mít konečně takovou šálu, jakou jste si vždy představovali? Zde se Vaše přání nebo přání někoho blízkého, koho byste rádi obdarovali, může stát skutečností!

e485d46f-0d14-499a-b622-2ec3cd57f291

Inspirujte se čepicemi a šálami, a třeba i kabátky, roláky a kabelkami, které mám na fotografiích já, třeba se Vám z toho něco zalíbí. Paní Gábinka má spoustu krásných vkusných podzimních a zimních kousků od italské značky Koralline a bude se Vám s láskou věnovat. E-shop bude zprovozněn v příštím roce, tak se zajeďte podívat do krásného kamenného butiku v Říčanech u Prahy, určitě neodjedete s prázdnou. 🙂 A mile Vás překvapí ta pozornost a péče, jakou dostanete. 🙂

Ať už chcete rozmazlit sebe nebo třeba maminku, sestru či kamarádku, určitě tyto teploučké módní kousky potěší a zahřejí.

 Krásnou předvánoční atmosféru

Vám přeje

Petra

a9435d5f-b4d5-443f-8132-3874978272b9

Behind the windows we already began to report the true winter. Our thoughts are beginning to happily enjoy the most beautiful time of the year and let ourselves be carried away by the unique magical atmosphere.

I like winter and winter fun, what about You? I bring you a tip on how to cheer yourself or someone close in these winter days. Cheerfully colored caps or hand-knitted scarves from Gabriela Fashion Boutique, conjure up a smile on your face! 🙂 There you can find beautiful caps and scarves, and Mrs. Gábinka, owner of the boutique, has prepared for you a wide color range of outfits.

877b0327-e12a-42b5-ae2b-ba92efeb7450

Get inspired with caps, scarves, and even jackets, bags and turtlenecks that I have got on the photographs  Mrs. Gabriela has a lot of beautiful autumn and winter pieces and is very kind and smiling person. E-shop will be ready next year, so make sure to visit the beautiful store in Ricany, Prague, Czech Republic. You will certainly not leave empty-handed. 🙂 And pleasantly surprised with the attention and care what you get. 🙂

Whether you want to buy something to yourself or perhaps to your mother, sister or a friend, with these fashion pieces you are certainly on the right place.

Lovely Christmas atmosphere

Wishes you

Petra

96322b1d-55d3-444b-ae7c-6cf2e46c7591

55b124ff-4883-4e60-8253-e75eb7eb5fed

5e512c89-abc1-483f-8cb9-b35687db634a

44b2d9bd-9aa7-46fd-b055-ae5d5fe58293

8e10ba36-9bd7-461a-88c6-b22ffdbdc781

8d4ded72-493b-4455-9ea1-01bf2e683b3c

034c0d23-1fb0-4940-9558-9dd46bc6aa9f

3456cd41-f21d-467f-9b3e-3af18b7896d2

Všechno, co potřebuješ, je Láska/All you need is Love

by

Láska? Co je to? Každý ví….ale….co všechno, nebo jakou všemožnou lásku toto jednoduché, ale výstižně-krásné slovo pojímá?

Když se zamyslíme, hřeje nás hned u srdce. Tato čarovná a pozitivní energie nám hned vykouzlí úsměv na tváři. Láska má mnoho podob. Nejčastěji si asi představíte partnerskou lásku nebo lásku k dítěti. Je důležité ji pěstovat, hýčkat a ochraňovat, přeci jenom je zranitelná…..

img_0719

Co nám láska dává? Dává nám sílu. Sílu jít dál, sílu věřit, sílu se smát, žít, dávat a tvořit.

Čím my můžeme lásce přispět? Já a přispět? Ano, můžeme přispět hrozně moc. Každý z nás. Dny plynou a plynou. Možná se nad tím  každý nepozastaví, ale já to vnímám velmi. Už jenom, když vstaneš, s jakou náladou se probudíš? Co kdyby jsi začal ke všemu, co ten den uděláš, nebo s kým se setkáš, vyjadřovat lásku? Tím mám namysli pozitivní postoj a hřejivá slova…..Co kdyby jsi každý Tvůj krok, čin, záměr, přání, touhu, nasměroval tak, aby šel od srdce a byl plný lásky? Tvá snídaně i cesta do práce nebo do školy bude vypadat úplně jinak, když se třeba usměješ na neznámého člověka, když koupíš jen tak kávu či květiny pro svoji šéfovou, když připravíš nějaké překvapení pro svoji rodinu.

Možná je to pro někoho těžké a málokdo si to dokáže představit…..že bude celý den konat jen dobro, usmívat se a vysílat pozitivní signály. A kdyby každý přispěl nebo aktivně lásku alespoň trošku každodenně vnímal, všechny skutky, chvíle a situace by dopadly nejlépe jak by mohly. A to my chceme nebo ne?

img_8154

Co vložíš, to se Ti vrátí. Co uděláš, to se Ti vrátí. Jak myslíš, to se Ti vrátí. Myslíš-li stále na: “to nejde”, “to se mi nepovede”, “já už nemůžu”, “to nemám rád”…..TO se Ti vrátí…..

Jak myslíme, tak i přitahujeme….přitahujeme myšlenky, situace, to, co se nám děje a dokonce i lidi, které potkáme…

Jsi to Ty, který může všechno změnit. Všechno, co potřebuješ je LÁSKA. Vnímej ji a používej. Ona Ti to vrátí. 🙂

Přeji Vám ať jste šťastni ve všem, co děláte a vše ať se děje podle Vašich představ a hlavně s láskou. 🙂

Krásné dny plné lásky

Vám přeje

Petra

img_0685

Love? What is it? Everyone knows …. but …. what, or what every kind of love this simple but accurately beautiful word conceives?

 

When you think about it, it just warms your heart. This magical and positive energy just conjure up a smile on your face. Love has many forms. Most often, you probably imagine a partner love or love to a child. It is important to cultivate it, pampered and protected, it still is vulnerable …..

img_1258

What does the love give us? It gives us strength. Strength to go on, strength to trust, strength to laugh, to live, to give and to create.

What we can do for love? Shall I do something? Yes, we can contribute so much. Every one of us. Days flow and flow. Maybe, not everybody thing about it but I do. Just when you wake up, what mood you wake up with? What about if you begin to express love to everything from you wake up to whom you meet? By that I’m thinking about positive attitude and warm words ….. What if you have your every move, act, intention and desire full of love? Your breakfast and the way to work or school will look completely different when you give a smile to the stranger, when you buy a coffee or flowers for your boss, even when you prepare a surprise for  your family.

Maybe it’s hard for someone and few of us could not imagine that ….. all day to do just good things, to smile and to send positive signals….. but if everyone contributed actively to love or at least give a little bit of love every day,  all deeds, moments and situations turned out as best as they could. That’s all we want it or not?

img_1070

What you put in, the same you get back. What you will do, the same you get back. How do you think, the same thoughts you get back. Do you think that you still: ” must do it”, “it does not lead me,” “I can not”, “I do not like” ….. every thoughts you get back …..

How we think, we attract …. attract ideas, situations, what happens to us and even people we meet …

You’re the one who can change everything. All you need is love. Feel it, and use it. Every thing, every thought, come back to you in other way.

I wish you, you’re happy in everything you do and everything should be done in accordance to your wishes and especially with love. 🙂

Beautiful days full of love

Wishes you

Petra

img_9879

img_1109

img_0424

Podzimní Vídeň/Autumn in Wien

by

Je podzimní ráno a před námi očekávaný dvoudenní výlet do Vídně. Vzpomínám, kdy naposled jsme v tomto krásném, kulturním městě s manželem byli. Ve vzpomínkách nacházím střípky ještě z doby, kdy jsme neměli děti. Nějaký ten pátek už to tedy bude. 🙂 Tentokrát jsme poprvé vzali dcery s sebou.

Den před odjezdem jsem byla trošku nejistá, zda opravdu odjedeme, neboť muž měl bolavý kotník a pomáhal si při chůzi jednou berlí. Asi si říkáte, že jsme se zbláznili, ale on se cítil na to, že to zvládne. Nedalo mi to a na internetu jsem si vyhledala možnost využití průvodce. Měla jsem štěstí. Našla jsem česky mluvící průvodkyni, která měla čas přesně tak, jak jsme potřebovali. 🙂 Našim cílem bylo skloubit dětský program s programem pro dospělé. A po většinu času, nemalé  vzdálenosti, přejïždět autem.

img_9588

Cesta do Vídně nám utekla. Navečer jsme se ubytovali v příjemném hotelu v blízkosti historického centra a těšili se na nový den plný očekávaných zážitků.

Ráno po snídani na nás česky mluvící průvodkyně čekala v hotelu. Prodiskutovali jsme náš plán zažít Vídeň zcela po turistické stránce s návštěvou těch nejvýznamnějších míst a ochutnávkou tradičních dobrot.

Byl příjemný podzimní den. Sice jsme byli po snídani, ale už jsme se nemohli dočkat, až si dáme typický vídeňský řízek s bramborovým salátem, sacher dort a vídeňskou kávu! 🙂

Kdo z Vás ve Vídni byl, tak určitě ví, co stojí za návštěvu. My jsme si udělali okružní cestu po památkách s průvodkyní autem a u několika zajímavých míst jsme zastavovali a prošli se. Co jsme navštívili? Zámek Belvedere a jeho zahrady, Chrám sv. Štěpána, který je dominantou v samotném centru města, zažili jsme jízdu kočárem s koňmi po historickém centru a nejvíce času jsme strávili v zábavného parku Prátr, kde samozřejmě nejvíc holčičky byly ve svém živlu. 🙂

img_0882

Sofinka říká:  “Maminko, mohla bych se svést v kočáře s koníčky jako ta Popelka? ” Tak tohle přání jsme naší princezně, která má svůj svět plný krásné dětské fantazie, splnili. 🙂

Ve Vídni je spousta paláců, muzeí, výstav, hudebních koncertů a lecjaká zákoutí k zasnění a objevování. Ale to třeba někdy příště. 🙂

Zde přináším vyzkoušené tipy, které mohu jen doporučit:

Průvodci ve Vídni:  zde 

Kde si dát Vídeňský řízek: zde

Kde si dát Sacher dort a vídeňskou kávu: zde

Ať už se do Vídně chystáte poprvé, nebo již po několikáté, má své kouzlo se sem vracet.

Přeji Vám krásné cestovatelské zážitky plné nezapomenutelných vzpomínek!

Petra

img_9478

It’s autumn morning and in front of us there is an expected two-days trip to Vienna. I remember the last time we were in this beautiful, cultural city with my husband. In the memories I can find pieces from the days when we did not have children yet. This time it was the first time we had token our daughters with us.

The day before departure, I was a little unsure whether we really go, because my husband had a sore ankle. Perhaps you are thinking that we were crazy, but he felt that he manages it. I had looked up the possibility of using the tour guide on the internet. I was lucky. I found a Czech-speaking guide, who had time exactly how we needed. 🙂 Our goal was to create a children’s program with a program for adults. And most of the time, considerable distances, riding in a car.

img_0879

The journey to Vienna was smooth. In the evening we were staying in a nice hotel near the historical center and were looking forward to a new day full of anticipated experiences.

After breakfast, our Czech-speaking guide was waiting at the hotel. We discussed our plan to fully experience Vienna with a visit to the most famous places and tasting of traditional delicacies.

It was a pleasant autumn day. Although we have just eaten breakfast, we could not wait to try a typical Wiener schnitzel with potato salad, Sacher cake and Viennese coffee! 🙂

Who was in Wien, definitely knows what is worth to visit. We took a tour of sightseeing with a guide and car and at several places we stopped and walked up. What we had visíted? Belvedere Palace and Gardens, St. Stephen church,  which is a landmark in the city center, we experienced a carriage ride horses around the historic center and we spent the most time in the Prater amusement park, where we and especially the girls were in their element. 🙂

img_0874

Sofia said: “Mom, I wish I could sit in a carriage with horses like  Cinderella.” We fulfilled this wish to our little princess, who has the world full of lovely baby fantasy. 🙂

In Vienna, there are plenty of palaces, museums, exhibitions, music concerts and lots of magic corners to reverie and discovery. But it must be for some next time. 🙂

Here are some of mine recommendations:

Tour guides: here

Where to eat the typical “Wiener schnitzel”: here

Where to taste a typical Sacher cake and Viennese coffee: here

Whether you are going to Vienna for the first time or for several times already, it has its charm to return here.

I wish you beautiful travel experiences full of unforgettable memories!

Petra

img_0875

img_9583

img_0877

img_9619

img_0886

img_9611

img_0876

img_9466

img_0878

img_0888

img_0881

img_0884

img_9585

img_0883

img_9462

img_0889