Tag Archives change

Vyžeňte chmury z hlavy/Banish the gloom!

by

Popadne Vás někdy splín a špatná nálada? Máte pocit, že najednou je všechno špatně, nic se Vám nedaří, nejste pro věci zapálení? Jste vyprahlí a bez energie? Ano, myslím, že tyto stavy zná každý z nás! I Ti, co jsou po většinu času spíše pozitivní bytosti…

Tento stav je však normální. Naznačuje nám, že je čas na změnu. Změnu malou, větší či velkou. Je to čas, uvědomit si, čím jsme si tyto myšlenky způsobili a hledat cestu, jak to změnit.

Vždy je potřeba v první řadě začít u sebe. Neobviňovat druhé, že mohou za nějaký myšlenkový stav, ve kterém se právě my teď nacházíme. Přemýšlet o sobě a začít jednat. To je ta cesta.

Většinou, když se člověk dostane do stavu, kdy má pocit, že už nemůže dál, nebo, že se nemůže pohnout z místa, nastane ten správný čas, který v nás vyvolá sílu změnit to.

Zákony přírody potvrzují pravidlo, že právě v těch nejtěžších chvílích dokáže člověk plně nastartovat a objevit svůj potenciál. Potenciál, který ho navede na správnou cestu. Samozřejmě nesmí chybět odvaha. Pokud se budeme bát, změny nenastanou.

Můžeme změnit své myšlení, způsob jednání, přístup k sobě i k druhým. Všechno, co si v myšlenkách představujeme, to také přitahujeme. A pokud se rychle naučíte zahnat chmury a tzv. přeladit, vše kolem nás se najednou začne měnit. A vše bude opět veselejší. Když se k tomu přidá třeba vydatná procházka na čerstvém vzduchu, četba inspirativní knihy nebo poslech hudby, která nám dodává energii, budou myšlenky hned o to veselejší.

A proto Vám přeji, aby jste takových veselých dnů, plných nadhledu, měli nadbytek.

Krásné sluníčkové dny

Petra

image

Grabs you ever dejection and bad temper? Do you feel that everything is wrong, nothing is good and you are not fired for things? Are you parched and with no energy? Yes, I think these states knows everybody of us! Even those who are most of the time rather positive thinking …

This condition is normal. It suggests us that it is time for a change. Small change, big or bigger one. It’s time to realize why we have bad mood  and find a way to change it.

It is always necessary in the first place to start with ourselves. Don’t blame others that they cause us bad mood. Thinking about yourself and start acting. This is the way.

Usually, when a somebody gets to the point where he feels he can no longer continue, or that he can not move from the place, this is the right time, which invokes in us the power to change it.

The laws of nature proves the rule that in the most difficult situations a person can fully start and discover it’s potential. The potential that it guides to the right way. Of course, do not miss the courage. If you worry, changes can not occur.

We can change our thinking, behavior, and attitude to ourselves and to the others. Everything you can imagine in the thoughts, it can happen. And if you quickly learn to banish the gloom and retune, you suddenly begin to change everything around. And everything will again be happier. When you add a hearty walk in the fresh air, reading inspirational book or listening to music that gives you energy, the thoughts will be immediately more cheerful.

And so I wish you to have a surplus of those happy and perspective days!

Beautiful sunny days

Petra