Tag Archives experience

Dámský víkend v Helsinkách/ Ladies weekend in Helsinki

by

Již třetím rokem se nám s kamarádkou Míšou poštěstilo vydat se na další společný cestovatelský víkend po Evropě. Tentokrát jsme se shodly na březnovém termínu a vybraly jsme si Finsko a jeho hlavní město Helsinky.

 

Co Vás napadne, když se řekne Finsko? Tuto zemi vystihují hlavně sobí spřežení, polární záře a Laponsko, finské sauny, pokrmy z ryb, dlouhé noci, finská vodka,  nespočet barů, kaváren a finský design.

Helsinky jsou nejseverněji položenou metropolí Evropské unie. Takže, když jsme se dozvěděly, že v našem vybraném březnovém termínu bude v Helsinkách mrznout, nedalo se tomu divit. Poctivě jsme si sebou zabalily termo prádlo a teplé zimní oblečení, aby nás mráz na našem výletu nemohl zaskočit.

FullSizeRender copy 45

Cestou tam jsme si v letadle natěšeně pročítaly cestovní průvodce a poznamenávaly jsme si kam se vydáme, které památky navštívíme a co dalšího stojí za to vidět, zažít či ochutnat. Při přistávání jsme si uvědomily, že vždy, když jsme někam letěly, tak to bylo za teplem, ať už na dovolenou či pracovně, prostě vždy do krajin, kde je tepleji, než v České Republice. Tentokrát tomu bylo naopak. Z okna letadla nás vítala krajina pokrytá sněhem. Ale nás to neodradilo, byly jsme připravené vydat se za novým dobrodružstvím. ☺

Jakmile jsme se ubytovaly v krásném moderním hotelu GLO Kluuvi přímo v srdci města, teple jsme se oblékly a vydaly se na průzkum. Bylo již pět hodin odpoledne, ale my tak stihly ještě příjemnou seznamovací procházku s městem ještě před západem slunce. Kousíček od hotelu, pár kroků pěší chůzí, se před námi objevila velkolepá stavba bílé Uspenské katedrály, která byla vybudovaná na vrcholu skály. Zde jsme obě mohly upustit uzdu naší společné fotografické vášni a začaly fotit ze všech možných úhlů.☺ Už tehdy nám bylo jasné, že výběr fotek z celého víkendu, bude do fotoknihy ohromný.

DSC_6958

Když jsme se po návštěvě největšího pravoslavného kostela v Evropě chtěly jít zahřát do nejbližší kavárny, překvapil nás nápis na dveřích, že přijímají platby pouze platební kartou. Nešlo tedy platit v hotovosti. Kartu jsme sebou měly, nicméně bylo těšně před zavírací dobou a paní nás už nechtěla obsloužit. Nedalo se nic dělat. Prošly jsme se ještě centrem podél pobřeží, kde další dominantou bylo vyhlídkové kolo, ale to jsme si nechaly až na příští den. Jelikož už se stmívalo, zašly jsme se ohřát do blízkého baru. Celé promrzlé jsme si objednaly čaj s medem a na doporučení jsme ochutnaly místní finský likér – Jalovinu, která nás opravdu zahřála.

Na recepci v našem hotelu jsme dostaly tip na večeři do restaurace Savotta, jejíž design je v klasickém, finském, venkovském stylu. Interiér a teplo restaurace nás okamžitě nadchnul, že už jsme se nemohly dočkat, až nám začnou nosit místní speciality na stůl. Skvělé bylo to, že s kýmkoliv jsme se daly do řeči, všichni mluvili plynou angličtinou.

FullSizeRender copy 16FullSizeRender copy 19

Víte, čím se vyznačuje finská kuchyně? Typické jsou pokrmy z ryb a jídla připravovaná ze sobího a medvědího masa. Objednaly jsme si směs dobrot z ryb a nemohly jsme neochutnat sobí maso, které nám přinesli s bramborovou kaší a teplou zeleninou. Na medvěda jsme neměly odvahu. ☺ Jídlo bylo výtečné. Atmosféra celého večera byla velmi obohacující a poučná.

Byla před námi celá sobota. A my věděly, že za tento den stihneme opravdu hodně. Po výtečné hotelové snídani, jsme se vydaly na průzkum. Helsinky nejsou tak velké, aby se nedaly projít pěšky. Nebudu tady vypisovat všechny památky, to si můžete přečíst v průvodci. ☺ Stihly jsme však opravdu všechno. Od návštěvy Olympijského stadionu, který se bohužel zrovna rekonstruoval, návštěvy moderního kostela Temppeliaukio, který je vytesaný přímo do skály, přes návštěvu kaple Ticha „Kamppi“, která je celá obložená dřevem, až po vyhlídkové kolo s poutavým výhledem na celé město a výlet městským trajektem na blízký ostrov s pevností Suomenlinna, která je jednou z největších námořních pevností na světě.

Procházku po městě jsme si zpříjemňovaly ochutnáváním místních dobrot, nákupem suvenýrů na tržišti v přístavu a obdivováním pouličního umění ve finského stylu. Den jsme zakončily výbornou finskou večeří v restauraci Kappeli, opět na doporučení hotelu,  která se nachází přímo v centru města.

Neděle už byla volnější. Chystaly jsme se již přesunout na letiště. Dopoledne jsme stihly dokoupit ještě nějaké drobnosti, nafotit poslední snímky, nasát místní atmosféru a hurá domů.

DSC_6944

Pokud jsou Helsinky na seznamu Vašich cestovatelských míst, tak určitě doporučuji. Nejsou nijak velké. Jsou klidné, zábavné, a rozhodně asi lepší je navštívit během letních měsíců, kdy máte zaručeno, že mrznout nebude. ☺ Ochutnejte sobí maso, laponské ostružiny a morušky, dejte si lékořicové bonbony, které koupíte v každém obchodě či cukrárně, zajděte na bleší trh, a vychutnejte si atmosféru města u nejednoho šálku kávy, neboť se traduje, že Finové jsou největší konzumenti kávy na světě! 🙂

Můj budoucí sen inspirovaný touto zemí? Vidět polární záři naživo a projet se na saních se sobím spřežením. ☺

Mějte se krásně!

Petra

B73F2E4E-3E55-4C49-8033-45C3F3255532

FullSizeRender copy 29

DSC_6947

For the third year me and my friend Misa fortunate to embark on another common traveler’s weekend in Europe. This time we agreed at the March deadline and we chose Finland and its capital, Helsinki.

What do you think of when someone says Finland? This country describes mainly reindeer sledding and Lapland, the Finnish sauna, fish food, long nights, Finnish vodka, countless bars, cafes and Finnish design.

Helsinki is the most northern capital city of the European Union. So when I learned that our selected March deadline will freeze in Helsinki,  I could not wonder. We honestly had packed thermal underwear and warm winter clothes to keep us on our trip comfortably.

43A0C4E8-E511-4E85-9248-74E50EA0AE4C

On the way there we were excited on the plane reading a travel guides and we remarked wherever we go, which sights to visit and what else is worth to see, experience and taste. When landing, we realized that whenever we flew somewhere, so it was for warmth, whether on holiday or on business, just always into the regions where it is warmer than in the Czech Republic. This time it was the opposite. From the window of the plane welcomed us the landscape covered with snow. But this did not deter us, we were ready to go for new adventures. ☺

FullSizeRender copy 36

Once we were housed in a beautiful modern Hotel GLO Kluuvi in the heart of the city, we were warmly dressed and went in to investigate. It was already five o’clock in the afternoon, but we managed to have such a pleasant stroll through familiarization with the city before sunset. Dab away a few steps walking, appeared before us a magnificent white building of the Uspensky Cathedral, which was built at the top of a rock. Here, we both could abandon the reins of our common photographic passion and began to shoot from all angles. ☺ Even then it was clear that the selection of photos from the entire weekend will be immense in a photo book.

FullSizeRender copy 27

When we wanted to go to the nearest cafe, after visiting the largest Orthodox church in Europe,  there was a surprised sign on the door, “only accept payments by credit card.” It was not able to pay in cash. We had our credit cards with us for sure, however, it was just before closing time. The lady did not want to serve us. Nothing could be done. We walked along the center of the coast, where another landmark of the city was an observation wheel, but we let it for the next day. Since it was getting dark, we went to warm up to a nearby bar. Whole frozen we ordered a tea with honey. The man recommended us also the local Finnish liqueur – Jalovica.

At the reception at our hotel, we got a tip for a dinner in the restaurant Savotta, whose design is in classic, Finnish, country style. The interior of the restaurant and the heat immediately captivated us that we could not wait until they start to serve us the local specialties on the table. Great was that with anyone in the city we could be talking fluently in English.

You know, what distinguishes Finnish cuisine? Typical fish dishes and dishes made from reindeer and bear meat. We ordered an assortment of goodies from fish and reindeer meat, which we brought with mashed potatoes and steamed vegetables. For the meat of a bear we had no the courage. ☺ The food was delicious. The atmosphere of the whole evening was very enriching and enlightening.

FullSizeRender copy 20

It front of us was the whole Saturday. And we knew that this day we manage a lot. After a delicious breakfast in the hotel, we went to investigate the city. Helsinki is not so big that they you could not pass on foot. I will not list all monuments, you can read the guide. ☺ But we managed almost everything. From visits to the Olympic Stadium, which was unfortunately under reconstruction, visit the modern church Temppeliaukio, which carved into the rock, through a visit to the Chapel of Silence ” Kamppi “, which is entirely from wood, to the observation wheel, with its magnificent views over the town, and tour of the city ferry to the nearby island of Suomenlinna, which is one of the largest maritime fortresses in the world.

Walk around the town, we sweetened tasting local delicacies, buy souvenirs at a market in the port and admiring street art in the Finnish style. We ended the day by the Finnish excellent dinner in the restaurant Kappeli, again on the recommendation of the hotel, which is located in the city center.

Sunday was already loose. We were going to move already at the airport. In the morning we managed to buy some more things, shoot the last images, soak up the local atmosphere and go home.

When the city of Helsinki is on your list of travel sites, so definitely I recommend it. They are not very large. They are peaceful, funny, and definitely it is probably better to visit it during the summer months, where you are guaranteed to not freeze. ☺ Taste reindeer, Lapland blackberries and cloudberries, take a liquorice candy that you can buy in any store or a candy store, go to the flea market, and enjoy the atmosphere of the city with many a cup of coffee, because it is said that Finns are the biggest coffee drinkers in the world! 🙂

My future dreams inspired by this country? To see the northern lights and to try the reindeer sleighing. ☺

Have a nice day!

Petra

 

18B1DE91-3378-4327-88D4-1A994B7EE47C

1E95A235-E899-43A6-B607-588CD29B5F22

FCD8FD28-C37C-4477-9EA4-5D69DECA1B3F

FullSizeRender copy 23

FullSizeRender copy 25

FullSizeRender copy 14

A8BF8CF8-EFB9-45A5-8070-60DD351398D1

E7EB8FA2-0F29-4D13-8EAC-5DAC5FBFC10D

DSC_6967