Tag Archives Inspiration

Zachumlejte se do barevného podzimu!/Wrap into the colorful autumn!

by

Máte rádi podzim? Sluneční paprsky už nejsou tak teplé jako ty letní, ale přesto umí přírodu zozzářit. Sluníčko je pro nás v tomto období vzácné. Čekáme na každičký den, kdy jenom vysvitne. Deštivé a zamračené dny nejsou vzácností. I přesto se pojďte naučit mít toto období rádi, pokud již tak už nečiníte! 🙂 Pojďte se zachumlat do barevného podzimu!

img_7265

Co se Vám vybaví pod slovem “podzim”? Barevné listí, čaj, teplo domova, setkání s přáteli v kavárně? Je toho spoustu. Mne vždy ze všeho nejvíce, a stále, fascinuje příroda. Tu barevnou krásu, která  dokáže rozzářit oči a pohladit duši, od žluté, oranžové, přes červenou až po tmavě hnědou barvičku.

Je to čas na podzimní procházky. Po načerpání čerstvého vzduchu a vstřebání nové barevné energie pro duši, máte chuť zaskočit do blízké čajovny či kavárny a občerstvit se teplým čajem či kávou. A nejlépe s nějakou dobrotou k tomu, že? 🙂

Máte špatnou náladu, když je deštivo a zamračeno? Zkuste si obléci nějakou veselou barvičku a den se Vám hned rozzáří! 🙂 Využijte čas, kdy je venku nevlídno. Nápadů je spoustu.

img_7267

Na podzim se člověk zbavuje všeho, co už nepotřebuje, dokončuje nedokončené. Ať už je to úklid domácnosti, šatníku, pracovní úkoly, tak by to měly být i odpuštění druhým i sobě, aby člověk mohl jít dál s novou energií.

Je to čas přemýšlení o věcech, o lidech, o životě. Zachumlejte se  do peřin, pusťte si příjemnou hudbu a nechte myšlenky jen tak proudit. Prospěte se nebo se konečně začtěte do měsíců odkládané knihy. Při světlech vonných svíček relaxujte v horké napěněné vaně.

Tvořte! Zapojte se s dětmi do vaření, do vyrábění létajícího draka, do aranžování podzimních dekorací do domácnosti, do lepení a barvení koláže ze spadaného listí či do výroby originální masky na Halloween. Fantazii se meze nekladou.

Ať už trávíte podzim jakkoliv, mějte vždy srdce otevřené, radujte se z blízkosti a ze zdánlivých maličkostí.

Přeji Vám krásný barevný a zachumlaný podzim! 🍁

Petra

img_7264

Do you like autumn? The sun’s rays are not as warm as in the summer, but can shine the nature. The sun shines are not often in this period.  We are waiting for every day that just shines. Rainy and cloudy days are not rare. Even so, come and learn to love this period, if you haven’t already done yet. Let’s wrap in colorful autumn!

What do you think of under the word “fall”? Colorful leaves, tea, the warmth of home, meeting with friends in a cafe? It’s a lot. I have always been the most and still fascinated by nature. The beauty of colors that can brighten your eyes and caress the soul, from yellow, orange, through red to dark brown dye.

img_7100

It’s time for autumn walks. After pumping fresh air and absorb new color energy for the soul, you’ll want to pop into the nearby tearooms and cafes and refresh Yourself and the others with hot tea or coffee. And preferably with some cakes or cookies, Is that right? 🙂

Do you have a bad mood if it’ s rainy or cloudy outside? Try to put on a cheerful colourful clothes and your day will shine. 🙂 Take advantage of the time when is bad weather outside. A lot of ideas are coming…

In autumn, the man removes anything that does not need, is completing unfinished. Whether it’s housecleaning, cleaning wardrobe, working tasks, it would be even forgiveness of others and ourselves, so that one may go forward with renewed energy.

It’s time to think about things, about people, about life. Muffle into the covers, put on your pleasant music and let the ideas just flow. Benefit or finally read a month overdue books. When the lights scented candles, relax in the hot tub frothy.

img_7335

Create! Connect with the kids in cooking, in producing a flying dragon in arranging autumn decorations for your interior, in gluing and coloring collage of fallen leaves or in the production of original masks for Halloween. Imagination has no limits.

Whether you spend the autumn however, always keep an open heart, rejoice in the vicinity and the apparent trivialities.

Wishing you a wonderful and colorful autumn! 🍁

Petra

img_7449

img_7164

img_7104

img_7228

img_7262

Vyžeňte chmury z hlavy/Banish the gloom!

by

Popadne Vás někdy splín a špatná nálada? Máte pocit, že najednou je všechno špatně, nic se Vám nedaří, nejste pro věci zapálení? Jste vyprahlí a bez energie? Ano, myslím, že tyto stavy zná každý z nás! I Ti, co jsou po většinu času spíše pozitivní bytosti…

Tento stav je však normální. Naznačuje nám, že je čas na změnu. Změnu malou, větší či velkou. Je to čas, uvědomit si, čím jsme si tyto myšlenky způsobili a hledat cestu, jak to změnit.

Vždy je potřeba v první řadě začít u sebe. Neobviňovat druhé, že mohou za nějaký myšlenkový stav, ve kterém se právě my teď nacházíme. Přemýšlet o sobě a začít jednat. To je ta cesta.

Většinou, když se člověk dostane do stavu, kdy má pocit, že už nemůže dál, nebo, že se nemůže pohnout z místa, nastane ten správný čas, který v nás vyvolá sílu změnit to.

Zákony přírody potvrzují pravidlo, že právě v těch nejtěžších chvílích dokáže člověk plně nastartovat a objevit svůj potenciál. Potenciál, který ho navede na správnou cestu. Samozřejmě nesmí chybět odvaha. Pokud se budeme bát, změny nenastanou.

Můžeme změnit své myšlení, způsob jednání, přístup k sobě i k druhým. Všechno, co si v myšlenkách představujeme, to také přitahujeme. A pokud se rychle naučíte zahnat chmury a tzv. přeladit, vše kolem nás se najednou začne měnit. A vše bude opět veselejší. Když se k tomu přidá třeba vydatná procházka na čerstvém vzduchu, četba inspirativní knihy nebo poslech hudby, která nám dodává energii, budou myšlenky hned o to veselejší.

A proto Vám přeji, aby jste takových veselých dnů, plných nadhledu, měli nadbytek.

Krásné sluníčkové dny

Petra

image

Grabs you ever dejection and bad temper? Do you feel that everything is wrong, nothing is good and you are not fired for things? Are you parched and with no energy? Yes, I think these states knows everybody of us! Even those who are most of the time rather positive thinking …

This condition is normal. It suggests us that it is time for a change. Small change, big or bigger one. It’s time to realize why we have bad mood  and find a way to change it.

It is always necessary in the first place to start with ourselves. Don’t blame others that they cause us bad mood. Thinking about yourself and start acting. This is the way.

Usually, when a somebody gets to the point where he feels he can no longer continue, or that he can not move from the place, this is the right time, which invokes in us the power to change it.

The laws of nature proves the rule that in the most difficult situations a person can fully start and discover it’s potential. The potential that it guides to the right way. Of course, do not miss the courage. If you worry, changes can not occur.

We can change our thinking, behavior, and attitude to ourselves and to the others. Everything you can imagine in the thoughts, it can happen. And if you quickly learn to banish the gloom and retune, you suddenly begin to change everything around. And everything will again be happier. When you add a hearty walk in the fresh air, reading inspirational book or listening to music that gives you energy, the thoughts will be immediately more cheerful.

And so I wish you to have a surplus of those happy and perspective days!

Beautiful sunny days

Petra

Jaká je Vaše cesta?/What is your journey?

by

Jaká je Vaše cesta? Kam směřujete? Kde chete být? Co je Váš cíl?

Občas je zajímavé se nad těmito otázkami zamyslet. Život je totiž cesta, po které musíme jít. Každý z nás. Někdo jde pomalu, někdo rychleji a někdo sviští jako o závod. Záleží, jaký směr a jaký náboj do té naší cesty vložíme.

Každý z nás si tu svoji cestu představuje jinak. Někdo černo-bíle, druhý zase barevně. Důležité je si uvědomit, že většinou od chvíle, kdy za sebe již můžeme rozhodovat sami a plně si uvědomovat nabízené možnosti a následky, je tato cesta již jen v našich rukou.  Můžeme se rozeběhnout do všech stran a ochutnat tolik, kolik se do nás vejde. Nebo netoužíme po takových hodech a chceme ochutnávat střídměji. Je to každého svobodná volba. A každého svobodná cesta.

Představte si, že se vydáte po cestě, po které se Vám jde dobře. Je Vám příjemně, srdce i rozum hlásí ano a Vy se usmíváte. Najednou se před Vámi objeví křižovatka a nevíte kudy kam. Zvažujete všechna pro a proti, představíte si sled událostí a vyberete si tu cestu, která Vás přesvědčí, že by mohla být ta správná. Kdo ale z nás dopředu ví, zda je zrovna tato cesta správná. Něměli jsme však zvolit na křižovatce tu druhou?

Každý z nás si den co den klade miliony otázek na miliony úkolů a rozhodnutí, která má učinit…..Co si obléci, co si dát k obědu, jak potěšit blízkého člověka, co odpovědět šéfovi, baví mě ta práce, mám změnit práci, mám změnit účes, kdy začnu cvičit, kdy začnu více číst atd., atd…..

Důležité je, abychom se na té naší cestě cítili dobře. A pokud ne, tak abychom si ze všech těch zakopnutí, přešlapů a pádů vzali ponaučení. Takové ponaučení, které nás může jenom posílit a dodat elán dojít tam, kam chceme jít. Vždy bychom měli přijímat vše s pokorou a láskou a snažit se jít takovou cestou, abychom se v průběhu nebo pak na konci, nemuseli za své činy a rozhodnutí stydět. Abychom si mohli říct: “Ano, to je ono, stálo to za to, přesně takto jsem si to představoval, předčilo to mé očekávání…..”

Ať už je Vaše cesta jakákoliv, přeji Vám ať jste silní a šťastní a Vaše srdce ať je vždy otevřené.

Krásné letní dny

Petra

image

What is your journey? Where are you going? Where would you like to be? What is your goal?

Sometimes it is interesting to consider these questions. Life is a journey that we have to go. Every one of us. Someone goes slowly, someone quickly and someone is running very fast. It depends on what direction and what energy we put to our trip.

Everybody imagines his way differently Someone in black and white, the other in colors. It is important to realize that most of the moments for ourselves, we can make by our own decisions and be fully aware of the available options and consequences of this path, is only in our hands. We can run to all directions and try as much as we can. Or not desire for such feasts and want to taste sparingly. It’s everyone’s freedom of choice. And everybody’s way.

Imagine that you go down the journey which is great.  You feel well, your heart and intellect say yes and you smile. Suddenly you appear before a crossroad and do not know where to go. Considering all the pros and cons, you imagine the sequence of events and choose the path that will convince you that it might be the right one. But who of us knows in advance whether it is just the right way. Didn’t have to we take the other one?

Each of us every day asks a million questions for millions of tasks and decisions to be made ….. What to wear, what to have for lunch, how to please a loved one, how to answer the boss, do I enjoy the work, should I change the work, do I change my hairstyle, when I start to go to the fitness,  when I start to read more etc., etc …..

Important is to feel happy on our way And if not, then we should take of all those trips, fouls and falls, lots of lessons. Such lessons which can only strengthen us and deliver elan where we want to go. We should always accept everything with humility and love and try to go to the path we were not ashamed of their actions and decisions. We should say: “Yes, that’s it, it was worth it, exactly as I imagined it, it surpassed my expectations …..”

Whether your journey is any, I wish you are strong and happy and let your heart always open.

Beautiful summer days

 

Petra

Máte rádi překvapení?/Do you like surprises?

by

Máte rádi překvapení? Nebo raději překvapíte druhé? Proč se snažíme překvapit druhé nebo i sami sebe? Co nás vede k tomu udělat někomu radost?

Zamysleli jste se někdy nad tím? Každý jsme jinak založený. Někdo rád překvapí druhého třeba dárkem k narozeninám a někdo rád překvapí druhého raději nečekaně. Takovéto úplně nečekané mám nejraději. Mám ráda tu chvíli, kdy čekáte, jak bude druhý reagovat právě v tu nečekanou chvíli. V ten moment si plně uvědomuji, že mi dělá radost, když mohu spíše někoho překvapit já. 🙂 Čímkoli. Třeba jen malou drobností. Nebo jen úsměvem, když jdete po ulici a na někoho se mile usmějete.

Právě ty maličkosti dělají i z těch velmi všedních dnů, dny nevšední. Zkuste si třeba jeden den, kdy budete dělat samá překvapení jak druhým, tak i sobě. Jakmile se ráno probudíte, zkuste se místo nevlídné nálady, po zazvonění budíku, usmát a natěšit se na nový den. Připravte si obvzlášť dobrou snídani a zkuste třeba tu novou rtěnku, na kterou stále ještě nemáte odvahu. Napište vzkaz na papír: “Večer Tě čeká překvapení, přijď brzy z práce”, místo toho, abyste si posílali zprávu během dne prostřednictvím sms nebo e-mailu. Upečte koláč pro sousedku, která Vám zalévala květiny, zatímco jste byli na dovolené. Nakreslete obrázek pro dceru, když to nejméně čeká. Kupte květiny a doneste je mámě se vzkazem: “Mami, mám Tě moc ráda”.

Takovýchto maličkostí a malých překvapení, kterými můžete překvapit ostatní i sami sebe není nikdy dost. Lidé by měli být k sobě pozorní i ve chvílích, kdy to Ti druzí vůbec nečekají. A navíc je to nakažlivé. 🙂

Přeji Vám, ať co nejčastěji překvapujete druhé i sami sebe, bude nám tu na tom světě lépe! 🙂

Krásné dny plné překvapení

Petra

image

Do you like surprises? Or do you rather make a surprise to the others? Why do we try to surprise the others or even ourselves? What does lead us to make someone happy?

Have you ever think about it? Everyone is different. Someone prepares the surprise as the birthday gift and the other one likes to make a surprise rather unexpectedly. I prefer more the unexpected surprise. I love that moment when you expect that the other side will react very surprisingly in the unexpected moment. At that moment, I fully realize that it makes me happy when I can surprise someone rather then myself. 🙂 By anything. With a little things. Or just with a smile you give to anybody when you walk down the street.

Just doing the little things makes the very ordinary days, the extraordinary days. Let’s try it one day when you will make surprises to the others and to yourself all day too. Once you wake up, try to change your bad mood to the happy one. Prepare an especially good breakfast and also try to put the new lipstick on, even if you do not have the courage. Write a message on paper: “a surprise awaits you in the evening, come soon from work”, instead of sending a message during the day via sms or e-mail. Bake the cake for a neighbor who watered the flowers while you were on vacation. Draw a picture for your daughter while she does not expect it. Buy flowers and bring them to your mother with a small letter saying: “Mom, I love you.”

Such small things and small surprises, which can surprise is never enough. People should be attentive to each other even in the moments when others are not expecting it.  And it’s contagious. 🙂

I wish you to make surprises to others and to Yourself so often as it is possible. The life will be better!

Beautiful days full of surprises

Petra

Nebojte se být někdy šílení/Don’t afraid to be sometimes crazy

by

Jste často smutní nebo spíše veselí? Jaká je Vaše povaha?

Každý máme své starosti, plnou hlavu myšlenek, nápadů a úkolů. Některé dny jsou těžší, některé zase lehčí. A, i když jsou někdy velmi těžké chvíle, vždy po nich vyjde slunce v podobě změny, úlevy, vyjasnění, ponaučení a ve finále radosti. Děkujeme tak za každé těžké životní zkoušky a situace, ze kterých vzejde vždy o něco lepší naše “Já”.

“Já”, které můžeme ovlivňovat a směřovat tam, kam chceme, aby se nacházelo. Buď se bude trápit a nadále se ponořovat v nekonečném, spletitém kruhu starostí nebo “Já”, které obrátí situaci k dobrému, vezme si ponaučení a nenechá se tzv. zasypat chmury. Je to volba. Někdy těžká volba, ale, když budete pracovat více s druhou variantou, uvidíte, jak se Vám vše začne hned rychleji dařit a měnit k lepšímu. Pocítíte úlevu a i Vaše okolí začne reagovat jinak, než v případě stále smutné, nespokojené, neradostné tváře bez života.

Vždyť si vzpomeňme, co všechno máme. Za co všechno můžeme být vděční. Jaké úžasné lidičky máme kolem sebe, kterým na nás záleží, a kteří jsou pro nás bohatstvím. Určitě se teď usmíváte, protože si uvědomujete, že nejste sami, že je důvod se mít krásně a krásně si žít, tak jak je každému blízké a sympatické.

Snažte se být pozitivní, veselí a někdy i šílení. Být někdy šílený, je ta největší terapie na zahnání všech starostí a znovuobjevení Vašeho schovaného “id”, tedy dětské spontánnosti. Spontánnosti, ve které nacházíme, co nám dělá radost, co nás chytne za srdce, co nás baví nebo třeba bavilo, když jsme byli děti.

Život je tak barevný, jak moc barevný si ho dokážeme v sobě vytvořit.

Přeji Vám barevné, láskou a dobrou náladou nabité léto!

Petra

image

Are you often sad or rather happy? What is your character?

We all have our worries, head full of thoughts, ideas and tasks. Some days are harder, some easier again. And even if there are sometimes very difficult times, always the sun rises in the form of amendments, relief, clarification, lessons and finally joy, after them. We should thank to every difficult trials of life and situations from which emerges always a little bit of  better “Myself”.

“I or Myself” that can influence and go where we want to be located. Either, it will tantalize and continue to be submerged in the endless, convoluted circle of worries, or “I, Myself”, which reverses the situation for good, taking lessons and will not fall down.  It’s a choice. Sometimes tough choice, but when you work more with the second option, you can see how you will just quickly flourish and change for the better mood. You will feel relief and your surroundings will react differently than if you are still sad, unhappy, joyless, lifeless face.

After all, remember what all you have. For what you can be thankful. What wonderful people we have around us who care about us and who are our wealth. I think, you are now smiling, because you realize just that you are not alone, that there is  a reason to have beautiful and lovely life which you like and is likeable for you.

Try to be positive, cheerful and sometimes crazy. Be crazy, sometimes, is the greatest therapy to banish all worries and rediscovering your hidden “id”, a children’s spontaneity. Spontaneity in which we find what makes us happy, what grabs our hearts, what we enjoy or even amused, when we were kids.

 

Life is so colorful, how much colors is inside us.

Wishing you a colorful, loving and good humor-packed summer!

Petra

Kouzlo duhy/Magic of rainbow

by

Miluji ty dny a jejich chvíle, kdy se před Vámi z ničeho nic, znenadání, objeví na nebi duha. Jdete po ulici nebo jedete v autě a najednou se Vám vykouzlí úsměv na tváři a rozzáří oči, ať chcete nebo ne. Chvíle, které berou dech. V tëchto momentech nedělám nic jiného, než jen zírám a fotím o sto šest. 🙂

Duha je symbol harmonie. Soulad těla a duše, kdy vše funguje tak jak má. Jako barevné čakry našeho těla.

Symbol harmonie jak v přírodě, tak i v nás. Pokaždé, když se na duši smráká a začne bouřka a déšť, pokaždé se potom objeví duha. Jasné barvy, prozření, odpovědi a ponaučení. Sedm barev duhy a sedm čaker v těle, kdy jedna bez druhé nemohou fungovat.

Když jsem si měla představit, jak by měla vypadat moje vysněná krajina, celý můj obraz lemovala zářivá, barevná duha. A je tam dodnes.

Přeji i Vám, ať Vám Vaše vysněná krajina ukáže cestu. A duhová krása ať rozzáří Váš úsměv i srdce! 🙂

Duhově krásné dny

Petra

 

I love the days and times when in front of you out of nowhere, suddenly, appears rainbow on the sky. You are going on the street or driving a car and suddenly you put a smile on your face and brighten your eyes whether you like it or not. The moments that take your breath away. At those moments, I’m not doing anything else than just staring and taking pictures. 🙂

 

The rainbow is a symbol of harmony. Consistency of body and soul, when everything works as it should. As the colorful chakras of our body.

The symbol of harmony both in nature and inside us. Every time when in the soul starts to storm and rain, then the rainbow appears. Bright colors, insight, answers and lessons learned. Seven colors of the rainbow and seven chakras in the body, where one without the other can not be. When I had imagined how would look like my dream landscape, my entire picture was rimmed by bright, colorful rainbow. And it is still there.

I wish you to let your dream landscape show you the way. And so as the rainbow beauty shine your smile and heart! 🙂

Beautiful rainbow days!

Petra

 image

Dětská oslava snů/Kids celebration of dreams

by

Sníte o pohádkové narozeninové oslavě pro Vaše děti? Máte již nějakou představu, ale nevíte jak na to? Chcete se s nimi vrátit do dětských let?

Tak právě pro Vás zde mám konkrétní tip, jak může vypadat třeba oslava ve stylu Barbie. 🙂 Přesně, jak píši v úvodu, můžete se při přípravě vrátit spolu s dětmi do dětských let. A to se stalo i mně, kdy jsem svým dcerám uspořádala tuto oslavu a zároveň si splnila svůj dětský narozeninový sen. 🙂

IMG_3597IMG_3537

Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro venkovní variantu, kde bylo dostatek prostoru pro vyžití dětí. Majitelka společnosti Party a Oslavy je velmi pečlivá, dohlédla tedy na všechny nezbytné detaily všech dekorací, připravila občerstvení a soutěž pro děti. A dokonce se převlékla za živou Barbie. 🙂 Pokud plánujete oslavu na nějaké téma, věřte, že u paní Barbory Malé budete na správném místě.

Překvapením každé narozeninové oslavy je dort. A ten, jelikož se oslava odehrávala ve stylu Barbie, nesměl chybět v podobě známé panenky. Zásluhu na přípravě krásného pohádkového dortu panenky Barbie měla cukrárna Fresco Gusto. Úžasné dortíky si zde nechávám dělat již několikátým rokem. A nechyběly také makronky. Byly delikátní. Mňam. 🙂

Holčičky s dětmi i maminky si oslavu příjemně užily a počasí nám hezky přálo. Škoda, že to vždy tak rychle uteče….a já budu přemýšlet, čím bych mohla holky překvapit příští rok…:-)

Plňte sny Vašim dětem, možná se přistihnete, že se zrovna jeden Váš dávno zapomenutý splnil právě i Vám! 🙂

Pohádkově krásné dny

Petra

IMG_3681

Are you dreaming of a fabulous birthday party for your children? Do you already have an idea but you do not know how to do it? Do you want to return yourself to childhood?

So just for you, here I have a specific tip, how might look a celebration in the style for example of Barbie. 🙂 Just as I had written in the introduction, you can return yourself with the children to childhood. And it happened to me when I was organizing this celebration for my daughters. And at the same time I had fulfilled my dream of the childhood’s  dream birthday. 🙂

IMG_3590IMG_3663

I’m glad I had choosen for the outdoor version of party, which had enough space for the enjoyment of children Company owner of Party a Oslavy is very careful, she oversaw all the necessary details of decoration, prepared snacks and competition for children. And even dressed up as a living Barbie. 🙂 If you are planning a celebration on any subject, believe that Mrs. Barbora Mala is the right person who can help you.

Big surprise of every birthday party is cake. And that, as the celebration took place in the style of Barbie, could not miss in the form of well known doll. A credit for preparing a beautiful cake of fairytale Barbie doll bore a patisserie Fresco Gusto.  I’m ordering these amazing cakes here already for several years. And there were also macaroons on the party. They were delicious. Yum. 🙂

Little girls, children and also mothers enjoyed the party with a nice weather we wished. Too bad it always runs so fast …. and I’m thinking about what I could surprise the girls next year … 🙂

Fill dreams for your children, you might find yourself with just one of your long-forgotten dream which just met you too! 🙂

Fabulously beautiful days

Petra

 

IMG_3547IMG_3682IMG_3685IMG_3665IMG_3677IMG_3594IMG_3664IMG_3592IMG_3684IMG_3678

Máte rádi vanilku?/Do you like vanilla?

by

Já ji miluji. Tu vůni, chuť i barvu. Svoji podmanivou vůní je předurčena zejména pro využití v kuchyni. Mám ji ráda ve všech dobrotách. 🙂

Nikdy nezapomenu na tu vůni, která se linula domovem, když jsme byli s bratrem malí a babička nebo maminka pekly vánoční vanilkové rohlíčky. Moje nejoblíbenější sváteční cukroví. Tuto tradici nesu dále a každoročně v tom krásném, zimním, předvánočním období, pečeme s dcerami toto úžasné cukroví s neopakovatelnou vůni a chutí. Také máte rádi vanilkové rohlíčky?

zmrzka

Moje dcera Vanesska. Princezna, kterou nejčastěji a nejraději oslovuji Vanilko. 🙂

Nebo vanilkové latte. Káva s příchutí vanilky je moje nejoblíbenější. Neodpustím si ji téměř každý den. 🙂

Vanilková zmrzlina. Když mám chuť mlsat, je to moje nejčastější volba příchutě zmrzliny. Jak už na dovolené při letních radovánkách nebo třeba jako dezert po nedělním obědě či jen tak cestou z procházky se zastávkou v cukrárně.

Miluji květiny. Všechny. Ten moment překvapení, když dostanete od muže květiny jen tak. Ten moment, kdy si zajdete vybrat sama. Druh a barvu květin volím podle nálady. Ráda si květinami zkrášluji domov. Když jsme u té vanilkové barvičky, nejoblíbenější mám  tulipány, růže, frézie a pivoňky ve všech odstínech vanilkové. Od velmi světlé ala šampaň až po sytě žlutou.

frézie1

 

A další mé vanilkové oblíbenosti?

Neobejdu se bez svého vanilkovo-zlatého diáře, do kterého uchovávám každodenní myšlenky, nápady a úkoly. Bez svých sluncem rozzářených letních žlutých šatů. A když jedu autem, udělá mi radost, když v rádiu zaslechnu hit z mého dospívání, píseň Ice Ice Baby od skupiny Vanilla Ice. 🙂

Vanilka je součástí mého každodenního života. A když před časem mělo přijít rozhodnutí, jaký zvolit název pro svůj blog, měla jsem jasno. My Vanilla Life. 🙂

Mějte krásný den a pusťte si třeba film Vanilkové nebe a k tomu si dejte třeba vanilkový cheesecake s jahodami a vanilkovou kávu. 🙂

Vanilkově voňavé dny!

Petra

 

latte

I love it. Its smell, taste and color. It is primarily destined for use in the kitchen, for its captivating scent. I love vanilla in all delicious food. 🙂

I will never forget that smell that wafted home when we were a little with my brother, and our mother and grandmother baked special Christmas vanilla cookies. My favorite festive cookies during Christmas. I carry this tradition further and in the season of winter holiday we bake those wonderful cookies with a unique aroma and taste with my daughters. Do you also like vanilla cookies?

vanilkove rohlicky

 

My daughter Vanesska. Princess, which I call Vanilla. 🙂

Or vanilla latte. A coffee with the flavor of vanilla is my favorite. I drink it almost every day. 🙂

Vanilla ice-cream. When I have a taste for something sweet, this is my first choice of ice cream flavors. As already on vacation during the summer pleasures or even as a dessert after Sunday lunch or just a walk way with a stop at a sweet-shop.

I love flowers. All. The element of surprise when you get the flowers from a man just like that. That moment, when you go to choose them by yourself. The type and color of flowers, I choose according to my mood. I like flowers beautify the home. Speaking of the vanilla colors, my favorite are tulips, roses, freesias and peonies in all shades of vanilla. From the very bright ala champagne to deep yellow.

kyticka vanilka

 

And my other vanilla pleasures?

I can not be without my golden vanilla diary in which I keep daily thoughts, ideas and duties. Without the sun shining yellow summer dress. And when I drive a car, makes me happy when I hear on the radio hit of my adolescence, song Ice Ice Baby by Vanilla Ice group.

Vanilla is a part of my everyday life. And when the decision of the name of my blog should be decided, I had clear. My Vanilla Life. 🙂

Have a nice day and try to watch the film Vanilla Sky, and eat for example a vanilla cheesecake with strawberries and vanilla coffee. 🙂

Beautiful vanilla scented days!

Petra

 

makronky

parfém vanilla

tulipány

pivonky

IMG_2636