Tag Archives life

Co pro Vás znamená “Štěstí”?/What does the “Happiness” mean to you?

by

Co pro Vás znamená “Štěstí”? Šťastný je člověk, když se mu něco podaří, o co dlouho usiloval. Práce, která ho baví a naplňuje, když nemá pocit, že mrhá svým časem. Také třeba, když můžete trávit čas s lidmi nebo s dětmi, kteří Vás dělají šťastnými. Už jen ta blízkost a energie, radost, co z Vás číší, když se o něčem rozpovídáte…prostě cítíte, že jste tady a zrovna teď na správném místě, že jste šťastni. Že vše plyne samo…

BŠťastný určitě musí být i člověk, který ví, že třeba zítra odlétá nebo odjíždí na zaslouženou dovolenou za dobrodružstvím. Nebo třeba jen tak relaxuje celý den na pláži, u moře a nechá své já jen tak být tady a teď, je spjatý s přírodou, se všemi živly a s vůní a šuměním moře. Pro někoho je naplňující pocit aktivní dovolené při sportu v horách, na čerstvém vzduchu, kdy si může dát takzvaně do těla ať už je teplo nebo zima. Věnování času také svým zájmům a koníčkům je naplňující pocit, co Vás baví.

Štěstí je také jen tak spočinout u šálku dobré kávy a domácího koláče, vychutnat si ten okamžik třeba doma na zahrádce, na chalupě v přírodě nebo jen tak v práci s kolegy.

Každý nemá možnost si užívavat plného zdraví nebo dostatku peněz. Ale důležité je to, jak se Vy sami díváte na svět. Jak Vy sami chcete aby Váš život plynul….Vy sami jste tvůrci svého života. Já vím, někdy je to těžké, ale pokud chcete Štěstí zahrnout do Vašeho každodenního života, je třeba zamyslet se nad tím, co vlastně všechno máte a radovat se z každé maličkosti. Být vděční za to, že tady můžete být, že si můžete vybrat jakou práci budete dělat, jak budete žít, co všechno se chcete naučit a zkusit, jak moc okolo sebe máte osob, které Vás upřímně mají rády, jak moc jste pro druhé důležití a nepostradatelní, uvědomění si, že jste jedineční.

Pokud cítíte, že potřebujete změnu, snažte se udělat si systém, plán, nefrustrovat se z toho, co bude nebo nebude. Buďte šťastni z každého okamžiku a z cesty za touto změnou. Dělejte vše s vášní, s radostí a s nadšením. Toto je Váš život, který jednou skončí, a proto nemrhejte negativismem, šiřte a vyzařujte vnitřní radost a štěstí, stav bytí a mysli tady a teď. Myslete šťastně! 🙂

Šťastné dny

Petra

What does the “Happiness” mean to you? Happy is the man if he manages something about what has long sought. Work, that he enjoys and where he does not feel like wasting his time. Also you can be happy, when you spend time with people or with children who make you happy. The very closeness and energy, the joy of what you are flashing when you are talking about something… you just feel that you are here and right now in the right place, you’re happy. That everything goes by itself …

Happy surely must be a person who knows that tomorrow leaves on a well-deserved vacation adventures. Or perhaps just relaxes the whole day at the beach, the sea and let himself just to be there, linked with nature, with all the elements and with the scent and the sound of the sea. For some, is it the feeling of fulfilling an active holiday in sports in the mountains,  the fresh air, whether it is warm or cold. Taking the time your interests and hobbies, is a fulfilling feeling,  what you enjoy very much.

Happiness is also just relax with a good cup of coffee and homemade cake, enjoy the moment needed at home in the garden, a cottage in the countryside or just at work with colleagues.

Everyone has not a chance to be full of health or with enough money. But the important thing is how you view the world. How you want to make your life went …. You are the creator of your live. I know sometimes it’s hard, but if you want to include happiness into your everyday life, you need to think about what things you have and be happy with every little thing. Be thankful that you can be here,  that you can choose what kind of work you do, how you live, what you want to learn and try, how many people you have around who  honestly love you, how much you important and indispensable, realizing that you’re unique.

If you feel that you need a change, try to do a system plan of what you will or will not. Be happy every moment and every day to realized this change. Do everything with passion, joy and enthusiasm. This is your life that some day will end, so do not waste negativity, spread and radiate inner joy and happiness, a state of being and mind here and now. Think happily! 🙂

Happy days

Petra