Tag Archives Love

Všechno, co potřebuješ, je Láska/All you need is Love

by

Láska? Co je to? Každý ví….ale….co všechno, nebo jakou všemožnou lásku toto jednoduché, ale výstižně-krásné slovo pojímá?

Když se zamyslíme, hřeje nás hned u srdce. Tato čarovná a pozitivní energie nám hned vykouzlí úsměv na tváři. Láska má mnoho podob. Nejčastěji si asi představíte partnerskou lásku nebo lásku k dítěti. Je důležité ji pěstovat, hýčkat a ochraňovat, přeci jenom je zranitelná…..

img_0719

Co nám láska dává? Dává nám sílu. Sílu jít dál, sílu věřit, sílu se smát, žít, dávat a tvořit.

Čím my můžeme lásce přispět? Já a přispět? Ano, můžeme přispět hrozně moc. Každý z nás. Dny plynou a plynou. Možná se nad tím  každý nepozastaví, ale já to vnímám velmi. Už jenom, když vstaneš, s jakou náladou se probudíš? Co kdyby jsi začal ke všemu, co ten den uděláš, nebo s kým se setkáš, vyjadřovat lásku? Tím mám namysli pozitivní postoj a hřejivá slova…..Co kdyby jsi každý Tvůj krok, čin, záměr, přání, touhu, nasměroval tak, aby šel od srdce a byl plný lásky? Tvá snídaně i cesta do práce nebo do školy bude vypadat úplně jinak, když se třeba usměješ na neznámého člověka, když koupíš jen tak kávu či květiny pro svoji šéfovou, když připravíš nějaké překvapení pro svoji rodinu.

Možná je to pro někoho těžké a málokdo si to dokáže představit…..že bude celý den konat jen dobro, usmívat se a vysílat pozitivní signály. A kdyby každý přispěl nebo aktivně lásku alespoň trošku každodenně vnímal, všechny skutky, chvíle a situace by dopadly nejlépe jak by mohly. A to my chceme nebo ne?

img_8154

Co vložíš, to se Ti vrátí. Co uděláš, to se Ti vrátí. Jak myslíš, to se Ti vrátí. Myslíš-li stále na: “to nejde”, “to se mi nepovede”, “já už nemůžu”, “to nemám rád”…..TO se Ti vrátí…..

Jak myslíme, tak i přitahujeme….přitahujeme myšlenky, situace, to, co se nám děje a dokonce i lidi, které potkáme…

Jsi to Ty, který může všechno změnit. Všechno, co potřebuješ je LÁSKA. Vnímej ji a používej. Ona Ti to vrátí. 🙂

Přeji Vám ať jste šťastni ve všem, co děláte a vše ať se děje podle Vašich představ a hlavně s láskou. 🙂

Krásné dny plné lásky

Vám přeje

Petra

img_0685

Love? What is it? Everyone knows …. but …. what, or what every kind of love this simple but accurately beautiful word conceives?

 

When you think about it, it just warms your heart. This magical and positive energy just conjure up a smile on your face. Love has many forms. Most often, you probably imagine a partner love or love to a child. It is important to cultivate it, pampered and protected, it still is vulnerable …..

img_1258

What does the love give us? It gives us strength. Strength to go on, strength to trust, strength to laugh, to live, to give and to create.

What we can do for love? Shall I do something? Yes, we can contribute so much. Every one of us. Days flow and flow. Maybe, not everybody thing about it but I do. Just when you wake up, what mood you wake up with? What about if you begin to express love to everything from you wake up to whom you meet? By that I’m thinking about positive attitude and warm words ….. What if you have your every move, act, intention and desire full of love? Your breakfast and the way to work or school will look completely different when you give a smile to the stranger, when you buy a coffee or flowers for your boss, even when you prepare a surprise for  your family.

Maybe it’s hard for someone and few of us could not imagine that ….. all day to do just good things, to smile and to send positive signals….. but if everyone contributed actively to love or at least give a little bit of love every day,  all deeds, moments and situations turned out as best as they could. That’s all we want it or not?

img_1070

What you put in, the same you get back. What you will do, the same you get back. How do you think, the same thoughts you get back. Do you think that you still: ” must do it”, “it does not lead me,” “I can not”, “I do not like” ….. every thoughts you get back …..

How we think, we attract …. attract ideas, situations, what happens to us and even people we meet …

You’re the one who can change everything. All you need is love. Feel it, and use it. Every thing, every thought, come back to you in other way.

I wish you, you’re happy in everything you do and everything should be done in accordance to your wishes and especially with love. 🙂

Beautiful days full of love

Wishes you

Petra

img_9879

img_1109

img_0424

Rodina je základ/Family is the foundation

by

Co pro Vás znamená rodina?

Rodina je základ. Jsou to kořeny Vašeho života. Rodina by mělo být místo, kde najdete vždy lásku, porozumění, klid a bezpečí. Takové místo, kde Vám je dobře. Kde se nikdo nepovyšuje nad nikým. Kde jsme si všichni rovni.

Rodina jsou lidé, u kterých byste měli najít patřičné uznání za Vaše úspěchy, ale na druhou stranu i pochopení za Vaše selhání nebo neúspěchy. Jsou to lidé, od kterých se můžete učit životní moudra a zároveň s nimi sdílet Vaše nové nápady a myšlenky. Navzájem se od sebe učíme, navzájem si předáváme své zkušenosti, navzájem si děláme radost.

Proto prosím, hýčkejte si své blízké a snažte se udržovat dobré vztahy. Upřednostňujte své srdce a potlačujte své ego. Vnímejte a naslouchejte lidem, oni budou naslouchat i Vám.

Rodina je štěstí, které dává prostor pro bezpodmínečnou lásku, ať už jsme takoví, jací jsme.

Krásné dny 🙂

Petra

What does family mean to you?

The family is the foundation. The roots of your life. The family should be a place where you will always find love, understanding, peace and security. A place where you feel well. Where nobody lifted it over anybody. Where we are all equal.

Family are the people, where you should find the proper recognition for your achievements, but on the other hand, an understanding for your failures or setbacks. The people from whom you can learn wisdom and also share your new ideas. We learn from each other, we share our experiences, we make each other happy.

So please, treat your loved ones and try to maintain good relations. Prefer your heart and minimize your ego. Perceive and listen to the people, they will listen to you.

The family is a happiness that gives a space for unconditional love, whether we are, what we are.

Beautiful days 🙂

Petra